พระราชพิธีสำคัญ  ที่เกี่ยวกับในหลวง   ² ปี 2539   "พระราชพิธีกาญจนาภิเษก   เป็นวันที่ทรงครองราชย์สมบัติครบ  50 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539 รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการถวายเป็นราช สักการะและถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยอันพิเศษยิ่งที่ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีสู่ปวงชน ชาวไทย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ทั่วทั้งประเทศได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรง สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์มายาวนานถึง 50 ปี