พระราชพิธีสำคัญ   ที่เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวงของปวงชนชาวไทย) ª ปี 2514   พระราชพิธีรัชดาภิเษก  เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีบริบูรณ์     ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514   และในปี 2520 คณะบุคคลอันประกอบด้วยประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้พร้อมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา "มหาราช" พร้อมจัดงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยใช้ชื่อว่า"5 ธันวามหาราช" ต่อมาประชาชนมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้น  จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญา ...... "มหาราช" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530