อบรมเทคนิคการสอนครู กศน.จังหวัดนนทบุรี 2560

กิจกรรมการอบรมครูแบบ Active learning ของ กศน.นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ผู้เขียนมาที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรีจองเวลาไว้นานแล้ว  ประมาณ 3 เดือนล่วงหน้า เป็นการจองที่นานมาก แต่การจัดการดีมากในการประสานเจ้าหน้าที่ เรื่องเอกสารและประสานสถานที่จัดการฝึกอบรมเป็นต้น

ท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรี ให้แนวคิดในการทำงาน การทำงานในโลกปัจุบัน การทำงานในมุมต่าง การมองมุมมืดให้สว่าง การพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน ตามแนวคิดของ ดร.วีระกุล ที่ทำงานด้วยกันที่เพชรบุรี  เล่าเรื่องใช้ การทำงานหนึ่ง กศน หนึ่งอาชีพ  การทดลองหลักสูตร และการลองใช้  การพัฒนาสื่อและการพัฒนาหลักสูตร...ได้วางระบบเพื่อรองรับการประกันคุณาพ ไม่ได้กลัวการประเมิน แต่เกรงคนที่เข้ามาเรียนบอกว่าการจัดการศึกษา กศน ไม่มีคุณภาพ...ที่เป็นห่วงเรื่อง การจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนใจเรื่องการทำงานเชิงคุณภาพ รู้ได้อย่างไรคนก้าวหน้าและพัฒนา...

ครูเหมือนนักรบแนวหน้า เป็นตัวที่จะพบกับผู้เรียน  การทำงานเหมือนการเดินหมาก ในการจัดการศึกษาในพรบ.มาตราที่ 22 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตมศักยภาพ ดูมาตราที่ 22 ที่ (มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

          มาตรา 22 ไม่ได้กล่าวโดยตรงว่า ต้องยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนเพราะอาจจะสร้างปัญหาเชิงกฎหมายในการบังคับใช้  และการตีความ  นอกจากนั้นในปรัชญาการเรียนการสอนควรหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบสุดโด่งที่แยกขั้วระหว่างการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูมาตรา 22  จึงกล่าวอย่างเป็นกลางๆ ไว้โดย "ถือว่าผู้เรียนม่ความสำคัญ
ที่สุด") 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

          (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
          (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์
ใช้ภูมิปัญญา
          (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง
          (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
          มาตรา 23 กล่าวถึงเนื้อหาสาระหรือทิศทางของเนื้อหาสาระของหลักสูตรโดยทั่วไป 

มาตราที่ 24 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

          (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
          (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
          (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น
ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
          (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
          (5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
          (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          มาตรา 24 กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องดำเนินการแนวทาง 6 ประการ หรือเท่าที่
จะสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และลักษณะของวิชา

ขอบคุณมาตราการศึกาษาที่ http://www.moe.go.th/hp-vichai...

การจะเป็นครูที่ดีได้ต้องรักการอ่าน...และจะนำไปใช้อย่างไร  ลงมือทำแล้วเกิดการเรียนรู้ (Practicum wisdom) เราเรียนว่าปัญญาปฏิบัติ  การจัดการศึกษาจะต้องดูหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ต้องมาจากหลักสูตร 

มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

มาตราฐานใหม่ของ กศน มี 3 มาตราฐาน (ยังไม่ประกาศใช้) มาตราฐานใกล้เคียงกับ มาตราที่ 22-24 

ร่างมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 2. มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาและการให้บริการ และ 3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา โดยแต่ละมาตรฐานประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อยตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในแต่ละประเภท

ครู กศน สามารถอ่านร่างการประเมินได้ที่นี่  


กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่และ video แปลงร่าง  ผู้เขียนให้ครูได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่โดยลงมือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้สรุปทั้งหมดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันสรุปก่อน

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน ผู้เขียนสอนแกนนำเพื่อนครู ให้เพื่อนครูไปช่วยสอนนักเรียน โดยให้แต่ละกลุ่มทำการพับกระดาษ Origami และกิจกรรมการพับผีเสื้อ  

กลุ่มแรกสอนเพื่อนโดยการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยสอนเรื่อง การสมัครอีเมลย์และส่งงานผ่านอีเมลย์ นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อนสอนเรื่องเครื่องร่อน โดยให้เพื่อนไปสอนการพับเครื่องร่อนแล้วมานำเสนอว่าทีมใดลอยอยู่นานที่สุดและสวยที่สุดจะเป้นผู้ชนะ

มีการสอนโดยสอนเรื่องสี การคัดแยกขยะ การปฐมพยาบาล ให้เพื่อนครูลองปฏิบัติการสอนแบบเพื่อนช่วยสอนแล้วได้ลองปฏิบัติจริง จากงานวิจัยพบว่าการสอนแบบนี้ความรู้จะคงทนกว่า ลองดู Learning Pyramid ข้างล่างนะครับ

มีกิจกรรมกรคัดขยะ และต่อด้วยการสอนเรื่องการปฐมพยาบาลของครู ให้ครูออกแบบกระบวนการเรียนการสอน มีชื่อเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนหรือกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน 


ตอนเย็นหลัง 21.00 น.ท่านท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้ช่วยสรุปการอบรมและให้แนวคิดในการเรียนรู้แก่ครู กศน.นนทบุรี ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน...

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นการแสดงและสาธิตการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มที่เหลือ ผู้เขียนสอนเรื่อง 

เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน  ผู้เขียนใช้การเรียงประโยคภาษาอังกฤษ 

การนำเสนอเรื่องเทคนิคการระดมความคิดในเรื่อง การพัฒนาครู การสอนนักศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา ตอนทำ mind mapping พบว่าครูยังทำไม่ค่อยเป็นให้ลองทำก่อนแล้วตามด้วย บอกว่าแผนที่ความคิดที่ดีควรมีลักษณะเช่นไร 

เกมกิจกรรมเกี่ยวกับโครงงาน และออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยให้เขียนกระบวนการคือ มีชื่อเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนหรือกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน และนำไปสร้างสื่อ

กระบวนการเรียนการสอนเทคนิคการทำสื่อประกอบการเรียนการสอนผู้เขียนให้จับฉลากหัวข้อที่เป็นสื่อแล้วมาออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเรื่องนั้นๆ เช่นแมลงครูออกแบบทำสื่อเป็นแมลงแล้วให้แต่ละทีมเรียงแมลงต่างกัน แล้วเรียนรู้เรื่องชนิดของแมลง เรื่องโคลงสี่สุภาพ ให้แต่ละกลุ่มเรียนเรื่องผังการแต่งกลอนแล้วให้แต่ละกลุ่มจับฉลากแต่งกลอนจริงๆเกี่ยวกับ ความรัก พระคุณแม่ ธรรมชาติ ดอกไม้ อาหาร เป็นต้น 

ตอนที่ครูออกแบบสื่อสำหรับการสอนเรื่องโครงสี่สุภาพ แต่ละกลุ่มทำได้ดีมาก แต่งกลอนออกมาดีทีเดียว ชอบใจครูอ่านกลอนสี่สุภาพด้วย...

ตอนกลางคืนมีโครงงานการแสดงภาคกลางคืน ให้ครูแต่ละกลุ่มออกแบบโครงงานการแสดงละครหรือแสดงความสามารถเกี่ยวกับการแสดง 5 กลุ่ม หลังจากที่ท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดงาน 

นักร้องไม่ต้องจ้างเพราะคุณครู กศน.นนทบุรีหลายท่านร้องเพลงได้ดีมากๆๆ 

การแสดงสี่ภาคของครู กศน. นนทบุรี 

การแสดงเต้น T 25 ของครู กศน.นนทบุรี 

การแสดงวัฒนธรรมภาคอีสาน น่าจะเป็นการเซิ้งเกี่ยวกับคำชะโนด 

Video การแสดงของครูแตะละกลุ่ม 

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ผู้เขียนได้ให้ครูสาธิตเรื่องการทำสื่อต่อและตามด้วยกิจกรรมการออกแบบการสอนทั้งหมด 10 เรื่องให้ครูจับฉลากตามตัวข้อคือ 

1.การสาธิตการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ 

2.เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน

 3.เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน 

 4. เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการสอน ( Media and ICT )

 5.วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กลุ่มสัมพันธ์

6. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 7. การจัดการสอนแบบ ONIE ของ กศน.

8.เทคนิคการจัดการชั้นเรียน(Classroom management ) 

9.การทำสื่อการสอน 

10.การวัดผลและประเมินผล 

มีงานวันคล้ายวันเกิดพี่ครูแอ๊วด้วย ท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรี อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้ด้วย ดูแล้วมีความสุขมาก เป็นธรรมเนียมที่ดีของชาว กศน.เลยครับ

ครูออกแบบกระบวนการสอนและสาธิตการสอนจริงๆแก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้เขียนในฐานะวิทยากรได้เรียนรู้และได้เพิ่มเติมข้อมูลและเทคนิคการสอนให้ครูเพิ่มเติมในประเด็นที่ครูขาดไป 

ตอนสุดท้ายท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้มอบใบประกาศให้ผู้เข้ารับการอบรม ในภาพล่างเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยจัดการอบรมและท่านศึกษานิเทศก์ด้วย มีเจ้าหน้าที่ไม่มากแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (13)

-สวัสดีครับ

-กิจกรรมน่าสนุกในทุกค่าย

-ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

ที่แวะมาอ่านอย่างสม่ำเสมอ

สบายดีนะครับ

cheer!

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

สนุกบวกได้ความรู้เยอะมากมายคะ

???

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูนางมากครับดีใจครับ

อยากให้เอาเทคนิคไปใช้สอนกับนักศึกษา

มาเขียน www.gotoknow.org บ้างนะครับ

ครูกุ้ง
IP: xxx.11.10.186
เขียนเมื่อ 

รอบสองแล้วแต่ก็ยังสนุก และเหนื่อยมากเลย จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้แน่นอนค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆ เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูกุ้ง

แบบนี้ต้องมีรอบที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

ขอให้ลองนำไปปรับใช้กับนักศึกษานะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับความรู้ที่ได้มา สนุกมากๆค่ะ จะพยายามปรับนำมาใช้กับนักศึกษาให้ได้มากที่สุดค่ะ

จัดเต็มจริงๆ ครับ !!
ความรู้คู่ความสุข

สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม
IP: xxx.232.230.9
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ สำหรับ มิตรภาพอันยั่งยืน และการทุ่มเท พลังกาย พลังใจ พลังความคิด ที่มอบให้กับครู กศน.ของจังหวัดนนทบุรี แล้วพบกันอีกกับ Mini English Camp นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์กล้วยที่ตามมาอ่าน

พยายามจัดเต็มให้มากที่สุด

จะตามไปดูคุณครูสอนครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ผอ.สุพรพรรณ 

ทำเต็มที่ใช้พลังมาก

แต่ได้ความรู้

อยากให้ครูพัฒนาการสอนและนำไปใช้ครับ

หมายเลขบันทึก

643490

เขียน

21 Dec 2017 @ 08:10
()

แก้ไข

25 Dec 2017 @ 10:18
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 7, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก