สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ มูลนิธิสยามกัมมาจล

มอบทุนเด็กศิลป์-เรียนดีแต่ขาดแคลน ปีที่ 19


 

   มอบทุนเด็กศิลป์-เรียนดีแต่ขาดแคลน ปีที่ 19

บนเส้นทางการศึกษาด้านศิลปะ ยังพบปัญหาสำคัญประการหนึ่งสำหรับผู้เรียนนั่นคือ ครอบครัวมีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียน ทำให้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เยาวชนผู้มีใจรักศิลปะหลายคนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างเต็มที่ และบางคนหมดโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาเพราะครอบครัวแบกภาระไม่ไหว 

 

 

 

 

        ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาของ “กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์” ประจำปี 2560 นับเป็นปีที่ 19 ที่กองทุนฯ นี้ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะ ที่ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนางสาวศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นประธาน ร่วมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

          ในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาในนามของ "กองทุนถวัลย์ ไทยพาณิชย์" แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 สถาบัน จำนวน 18 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 180,000 บาท โดยมอบให้แก่สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 7 ทุน ได้แก่ นายธรภัทร สุดสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , นายธนบดี บัณฑิตสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , นายกลวัชรดนัย ธัญวัชน์ธนโสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 , นายคุณากร ทองมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 , นางสาวอรสุภา หมั่นดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 , นางสาวปิยภรณ์ ใจซื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวกุลณัฐ สี่สมประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3    2.วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 ทุน ได้แก่ นางสาวชนาธินาถ สิทธิธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวอภิวรรณ สุขเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 , นางสาวกิติมา กองกุหลาบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , นางสาวทิพวรรณ ทวีรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนาวสาวณัฐมล ธนาวิชนัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2    3.คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 ทุน ได้แก่ นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 , นางสาวอมราพร โรบินสัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 , นางสาวกุลธิดา กฤษณคุปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 , นายอภิรัฐ ฤกษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายปฏิภาณ สมทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ มอบแก่สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมอบแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศิลปากร จำนวน 1 ทุน คือ นายไชยยัณห์ สละบัวเลย นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 

 

น.ส. ชนาธินาถ สิทธิธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเพาะช่างฯ

 

 

       เสียงสะท้อนของผู้ได้รับทุนในการนำไปใช้ประโยชน์ของการรับทุนในครั้งนี้ เริ่มจาก น.ส. ชนาธินาถ สิทธิธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างฯ กล่าวว่า “หนูชอบวาดรูปและงานศิลปะมา ตั้งแต่ม.3 มีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทำ และยิ่งดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักต่อจนสำเร็จจากการรับทุนครั้งนี้ เพราะเงินจำนวนนี้จะเป็นทุนการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียน รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว….หากในอนาคตเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถหยิบยื่นโอกาสให้คนอื่นต่อได้ ก็อยากนำความรู้ที่เรามีไปช่วยคนน้องๆที่มีความสนในงานศิลปะ หรือลงไปเป็นจิตอาสาช่วยทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ทรุดโทรมให้กลับมาน่าอยู่น่าเรียน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนอยากมาเรียนหนังสือ”

 

 

นายอภิรัฐ ฤกษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร

  

       ด้านนายอภิรัฐ ฤกษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรม-ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “การที่ผมเรียนศิลปะทำให้ผมมีมุมมองในการมองโลกกว้างขึ้น ละเอียดขึ้น เพราะเราต้องคิดและสร้างสรรค์งานในจุดที่คนอื่นเขามองไม่เห็น ทำให้ผมเป็นคนไม่ตัดสินอะไรจากการมองเพียงด้านเดียว และจะมองสองด้านเสมอ ที่สำคัญ วันนี้รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นคนหนึ่งที่ได้รับทุน ทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนมองเห็นว่างานศิลปะยังมีความสำคัญอยู่ มองเห็นความทุ่มเทของกลุ่มคนที่ทำงานด้านศิลปะ พร้อมทั้งช่วยเหลือต่อยอดให้งานของพวกผมใกล้ความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม….ผมสัญญาว่าเมื่อวันนี้เราได้รับทุนแล้ว ผมจะขยัน ผมจะสู้ และผมจะสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป จึงอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังว่า อยากให้เริ่มต้นที่ตัวน้องๆก่อน และหาตัวเองให้เจอ และทำสิ่งที่รักอย่างเต็มที่ ทำออกมาจากใจ ที่สำคัญเราต้องรู้จักบริหารจัดการ วางแผน และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่เป็นภาระของสังคม แต่ต้องเป็นที่พึ่งของสังคมได้”

 

 

นายธนภัทร สุดสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

       ส่วน นายธนภัทร สุดสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ในมุมมองผม…ผมคิดว่างานศิลปะเป็นเหมือนที่ระบายอารมณ์ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า หรือเจออะไรที่ประทับใจก็สามารถนำมาลงในงาน เป็นเหมือนเครื่องเตือนความทรงจำในอดีตที่ผ่านมา อีกแง่หนึ่งงานศิลปะยังเป็นตัวจุดประกายแรงบันดาลใจของใครอีกหลายๆคน ให้ทำเรื่องดีๆ เช่น ถ้าเขามองเห็นภาพๆหนึ่งที่เป็นเมืองที่สวยงามมันก็อาจจะพาให้เขากลับไปทำบ้านเมืองของเขาให้สวยงามและดีขึ้นก็ได้….การได้รับทุนครั้งนี้มีความสำคัญกับชีวิตผมมาก เนื่องจากมารดามีสุขภาพไม่ค่อยดี จึงอยากได้ทุนนี้ช่วยสนับสนุนเรื่องการศึกษา สีและอุปกรณ์ในการทำงาน อีกส่วนหนึ่งนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของแม่ ….ผมตั้งใจว่าหากวันหนึ่งผมมีศักยภาพมากพอ ผมจะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทุนทรัพย์ของผมให้คนอื่นที่มีความสนใจงานศิลปะแต่ขาดการสนับสนุน ได้มีโอกาสเหมือนผมในวันนี้ ….ขอขอบคุณทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ที่เป็นเหมือนกำลังใจให้ผมทำเรื่องดีๆและเป็นประโยชน์ต่อไป”

 

       นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนจาก "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ในวันนี้ต่างรู้สึกมีกำลังใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้ ทุกคนต่างยืนยันจะนำทุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุดในด้านการศึกษา และจะนำโอกาสที่ดีแบบนี้ไปเผยแพร่ให้รุ่นน้องต่อไป

…………………………………………………………

 

 

ติดตามรายละเอียดข่าวสารของมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ที่ https://www.scbfoundation.com/ 

หรือแฟนเพจเฟสบุคhttps://www.facebook.com/SCBFOUNDATION/

 

 

คำสำคัญ (Tags): #มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย#มอบทุน,เด็กศิลป์,เรียนดี,ขาดแคลน,ปีที่ 19,ศิลปะ,สร้างสรรค์,ทุนถวัลย์ ,ไทยพาณิชย์,ทุนการศึกษา,ศศินี ลิ้มพงษ์,มูลนิธิสยามกัมมาจล#นายธรภัทร สุดสงวน , นายธนบดี บัณฑิตสุวรรณ , นายกลวัชรดนัย ธัญวัชน์ธนโสภณ , นายคุณากร ทองมูล , นางสาวอรสุภา หมั่นดี,#นางสาวปิยภรณ์ ใจซื่อ ,นางสาวกุลณัฐ สี่สมประสงค์ ,นางสาวชนาธินาถ สิทธิธรรม , นางสาวอภิวรรณ สุขเขียว , นางสาวกิติมา กองกุหลาบ#นางสาวทิพวรรณ ทวีรัตน์ ,นาวสาวณัฐมล ธนาวิชนัน,นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์#นางสาวอมราพร โรบินสัน , นางสาวกุลธิดา กฤษณคุปต์ , นายอภิรัฐ ฤกษ์ดี ,นายปฏิภาณ สมทิพย์ ,นายไชยยัณห์ สละบัวเลย
หมายเลขบันทึก: 643242เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2017 14:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ธันวาคม 2017 14:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (1)

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับ

คิดถึงทีมงาน

มาเขียนบ่อยๆนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท