26 กันยายน 2560 สัมนาโครงการ

วันที่ 26 กันยายน 2560
วันนี้พวกเราได้เข้ารับการสัมมนาที่มหาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อเสนอโครงการที่จะจัดทำ และ นำไปแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)