กิจกรรมเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำรูปเล่มโครงการ (6-11-2560)

กิจกรรมเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำรูปเล่มโครงการ

วันที่ 6  พฤศจิกายน  2560  ข้าพเจ้าและคู่ที่ร่วมกันจัดทำโครงการได้ช่วยกันจัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและนำมาเรียบเรียงข้อมูล  เช่น  เอกสารแบบประเมิน  เอกสารรับรองและใบส่งตัวต่างๆ  เอกสารข้อมูลองค์กร  เอกสารข้อมูลชุมชนเป็นต้น  เนื่องจากวันเวลาเริ่มใกล้เข้ามาครบกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเพื่อความเรียบร้อยในการออกจากหน่วยฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)