การจัดเตรียมเอกสารและการจัดทำรูปเล่มโครงการ​​ (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

                การจัดเตรียมเอกสารและการจัดทำรูปเล่มโครงการ 

                ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันเตรียมเอกสารหนังสือขอบคุณให้ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้เซ็นต์และได้ช่วยกันหาข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการจัดทำรูปเล่มโครงการ เช่น ข้อมูลองค์กร ข้อมูลชุมชนที่เข้าไปศึกษา เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)