คุณสมบัติของผู้เป็นหมอ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงที่หมออนามัย ผู้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย หรือทีมสุขภาพ ซึ่งนอกจากแพทย์แล้ว ก็น่าจะต้องนำปฏิบัติให้ได้ อีกทั้งการปฏิบัติได้ตามนี้ย่อมจะส่งผลดีต่อตนเอง ชุมชน และสังคม

     ผมได้ไปพบว่าคุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วยที่ดี ซึ่งบันทึกอยู่ที่สุดิพันธ์ดอทเน็ตในหัวข้อคุณสมบัติของผู้เป็นหมอ ตามที่ฮิปโปคราตีส (Hippocrates) ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ผู้มีชื่อเสียง ได้เริ่มแนวคิดทางการแพทย์และวิชาการสมัยใหม่ บทนิพนธ์ของฮิปโปคราตีส (The Hippocratic collection) เป็นที่มาของจริยศาสตร์การแพทย์ (Medical Ethics) ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน ฮิปโปคราตีสได้กล่าวถึงจิตสำนึกของแพทย์และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพไว้ดังนี้ และที่นำมาบันทึกไว้ที่นี่ก็เพื่อจะขอเอามาปรับใช้กับความเป็นหมออนามัยบ้าง ดังนี้ครับ

          "ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะของความไม่มีอคติแบ่งแยก ความเป็นผู้มีศีลธรรม ความสุภาพอ่อนโยน แต่งกายเหมาะสม มีวิธีการคิดด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบ มีการตัดสินใจที่ดี บุคลิกภาพสงบ น่าเชื่อถือ มีความประพฤติดีงาม มีสติปัญญา สามารถแยกแยะความดีและความชั่ว สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ธรรมชาติที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยความสามารถ ไม่หลงงมงายในความเชื่อที่ผิด เป็นผู้มีความดีงามโดยที่มนุษย์ทั่วไปพึงมี คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้เป็นแพทย์พึงตระหนักในจิตสำนึกและพัฒนาตนเอง ส่วนคุณลักษณะที่แพทย์ไม่พึงมีพึงเป็น ได้แก่ ความเป็นผู้ขาดความอดทน หยาบคาย ละโมบ มักมากในกาม ไม่ซื่อสัตย์ และขาดหิริโอตัปปะ คือ ความละอายเกรงกลัวต่อสิ่งที่ผิด"

     ในส่วนหลักความประพฤติที่สำคัญสำหรับแพทย์ในการยึดถือปฏิบัติในชื่อ คำปฏิญาณของฮิปโปคราตีส (The Hippocratic Oath) มีสาระสำคัญ ดังนี้ครับ
          1) การให้ความเคารพแก่ครูอาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญู โดยการดูแลทุกข์สุขของตัวอาจารย์และครอบครัว
          2) การดำรงรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของวิชาชีพและแนวทางการดำเนินชีวิต
          3) การไม่มีทิฐิในการรักษาผู้ป่วย กรณีใดที่ตนขาดความรู้ ความชำนาญ ก็ไม่ลังเลที่จะเชิญผู้รู้และชำนาญกว่ามาดูแลรักษาแทน แพทย์ไม่พึงให้ร้ายและทะเลาะวิวาทกันเองอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ
          4) ไม่ทำแท้งให้แก่สตรีใดๆ
          5) ไม่กระทำในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อผู้ป่วย แม้ว่าจะได้รับการขอร้อง รวมถึงไม่แนะนำในสิ่งที่ผิด
          6) การรักษาความลับของผู้ป่วยไม่แพร่งพรายเรื่องราวของผู้ป่วยให้แก่ผู้อื่น
          7) การสำรวมระมัดระวังที่จะไม่ประพฤติผิดทางเพศ

     ทั้งนี้ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามนี้ด้วย คือ
          1) สุขภาพกายต้องแข็งแรง
          2) ความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมาน
          3) มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
          4) มีสติปัญญาที่ดี

     ผมว่าไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงที่หมออนามัย ผู้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย หรือทีมสุขภาพ ซึ่งนอกจากแพทย์แล้ว ก็น่าจะต้องนำปฏิบัติให้ได้ อีกทั้งการปฏิบัติได้ตามนี้ย่อมจะส่งผลดีต่อตนเอง ชุมชน และสังคมครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อได้ที่ สุดิพันธ์ดอทเน็ต ประเด็น คุณสมบัติของผู้เป็นหมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

Wanida
IP: xxx.229.140.110
เขียนเมื่อ 

ถ้าแพ้เกสรดอกไม้เป็นหมอได้มั้ยเราอยากรู้จริงๆ