คุณสมบัติของผู้เป็นหมอ

  ติดต่อ

  ไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงที่หมออนามัย ผู้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย หรือทีมสุขภาพ ซึ่งนอกจากแพทย์แล้ว ก็น่าจะต้องนำปฏิบัติให้ได้ อีกทั้งการปฏิบัติได้ตามนี้ย่อมจะส่งผลดีต่อตนเอง ชุมชน และสังคม  

     ผมได้ไปพบว่าคุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วยที่ดี ซึ่งบันทึกอยู่ที่สุดิพันธ์ดอทเน็ตในหัวข้อคุณสมบัติของผู้เป็นหมอ ตามที่ฮิปโปคราตีส (Hippocrates) ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ผู้มีชื่อเสียง ได้เริ่มแนวคิดทางการแพทย์และวิชาการสมัยใหม่ บทนิพนธ์ของฮิปโปคราตีส (The Hippocratic collection) เป็นที่มาของจริยศาสตร์การแพทย์ (Medical Ethics) ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน ฮิปโปคราตีสได้กล่าวถึงจิตสำนึกของแพทย์และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพไว้ดังนี้ และที่นำมาบันทึกไว้ที่นี่ก็เพื่อจะขอเอามาปรับใช้กับความเป็นหมออนามัยบ้าง ดังนี้ครับ

          "ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะของความไม่มีอคติแบ่งแยก ความเป็นผู้มีศีลธรรม ความสุภาพอ่อนโยน แต่งกายเหมาะสม มีวิธีการคิดด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบ มีการตัดสินใจที่ดี บุคลิกภาพสงบ น่าเชื่อถือ มีความประพฤติดีงาม มีสติปัญญา สามารถแยกแยะความดีและความชั่ว สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ธรรมชาติที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยความสามารถ ไม่หลงงมงายในความเชื่อที่ผิด เป็นผู้มีความดีงามโดยที่มนุษย์ทั่วไปพึงมี คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้เป็นแพทย์พึงตระหนักในจิตสำนึกและพัฒนาตนเอง ส่วนคุณลักษณะที่แพทย์ไม่พึงมีพึงเป็น ได้แก่ ความเป็นผู้ขาดความอดทน หยาบคาย ละโมบ มักมากในกาม ไม่ซื่อสัตย์ และขาดหิริโอตัปปะ คือ ความละอายเกรงกลัวต่อสิ่งที่ผิด"

     ในส่วนหลักความประพฤติที่สำคัญสำหรับแพทย์ในการยึดถือปฏิบัติในชื่อ คำปฏิญาณของฮิปโปคราตีส (The Hippocratic Oath) มีสาระสำคัญ ดังนี้ครับ
          1) การให้ความเคารพแก่ครูอาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญู โดยการดูแลทุกข์สุขของตัวอาจารย์และครอบครัว
          2) การดำรงรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของวิชาชีพและแนวทางการดำเนินชีวิต
          3) การไม่มีทิฐิในการรักษาผู้ป่วย กรณีใดที่ตนขาดความรู้ ความชำนาญ ก็ไม่ลังเลที่จะเชิญผู้รู้และชำนาญกว่ามาดูแลรักษาแทน แพทย์ไม่พึงให้ร้ายและทะเลาะวิวาทกันเองอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ
          4) ไม่ทำแท้งให้แก่สตรีใดๆ
          5) ไม่กระทำในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อผู้ป่วย แม้ว่าจะได้รับการขอร้อง รวมถึงไม่แนะนำในสิ่งที่ผิด
          6) การรักษาความลับของผู้ป่วยไม่แพร่งพรายเรื่องราวของผู้ป่วยให้แก่ผู้อื่น
          7) การสำรวมระมัดระวังที่จะไม่ประพฤติผิดทางเพศ

     ทั้งนี้ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามนี้ด้วย คือ
          1) สุขภาพกายต้องแข็งแรง
          2) ความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมาน
          3) มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
          4) มีสติปัญญาที่ดี

     ผมว่าไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงที่หมออนามัย ผู้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย หรือทีมสุขภาพ ซึ่งนอกจากแพทย์แล้ว ก็น่าจะต้องนำปฏิบัติให้ได้ อีกทั้งการปฏิบัติได้ตามนี้ย่อมจะส่งผลดีต่อตนเอง ชุมชน และสังคมครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อได้ที่ สุดิพันธ์ดอทเน็ต ประเด็น คุณสมบัติของผู้เป็นหมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 6404, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#ความรู้ทั่วไป#ความรู้ที่อยากแนะนำต่อ#เกร็ดน่ารู้#ความสุข#ความไว้วางใจ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)