ผมอ่านบันทึกของ อ.วิจารณ์เรื่อง มุมมองต่อระบบข้อมูล
บังเอิญว่ามีปัญหาไม่สามารถ comment ได้ จึงเขียนเป็นบันทึก
ในบล็อกตัวเองแทน

ผมรู้สึกว่าระบบของ gotoknow มีจุดเด่นที่รวมความสามารถ
ทั้งเรื่อง blog, community และ tagging เข้าด้วยกันอย่าง
กลมกลืน

blog ทำให้ content กับ author ผสานเป็นเนื้อเดียวกัน
ไม่แยกข้อมูล ออกจากผู้สื่อสาร
tagging ช่วยจัดข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นระบบ ค้นหาง่าย
แลกเปลี่ยน ค้นพบข้อมูลประเภทเดียวกันได้ง่าย
community ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเกิดได้ง่ายขึ้น

ต่อไป ถ้า gotoknow ผสานระบบ social networking เข้าไปด้วย
จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาขึ้นอีกมากครับ