กิจกรรมเตรียมงานสำหรับการจัดโครงการ (วันที่ 30-10-2560)

กิจกรรมเตรียมงานสำหรับการจัดโครงการ 

     วันที่ 30 ตุลาคม 60 ทีมฝึกประสบการณ์เพชรบุรีได้แยกย้ายกันไปดำเนินการเพื่อจัดเตรียมดำเนินการทำโครงการของแต่ละคู่ซึ่งในวันนี้คู่ของข้าพเจ้าก็ได้จัดเตรียมงานดังกล่าวเช่นกัน  โดยวันนี้ได้จัดเตรียมแบบประเมินโครงได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินการมีส่วนร่วม  รวมไปถึงจัดทำสมุดบันทึกเพื่อไว้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้จดบันทึกข้อความหรือองค์ความรู้ต่างๆที่ตนสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้  คู่ของเราเลือกที่จะทำสมุดบันทึกขึ้นเองเนื่องจากใช้กระดาษที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ดัดแปลงเพื่อเป็นการลกค่าใช้จ่ายในการไปซื้อสมุดใหม่ซึ่งอาจมีราคาสูง  


      ภาพที่ 1-2  กิจกรรมเตรียมงานสำหรับการจัดโครงการ (31-10-2560: เวลา 8.30-17.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)