ลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐีและร่วมปลดเครื่องหมายไว้ทุกข์ ณ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 (วันที่ 29 ตุลาคม 2560)

                             ลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐีและร่วมปลดเครื่องหมายไว้ทุกข์ ณ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

                           เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า) ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้เดินทางโดยจักรยานไปยังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไร่ทองหทัย เพื่อนำโครงร่างโครงการ กำหนดการในการจัดโครงการและหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ให้อาจารย์ทัดทอง พราหมณี ได้ทราบดังกล่าวข้างต้น (ช่วงเย็น) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรีได้ไปร่วมปลดเครื่องหมายไว้ทุกข์  ณ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ร่วมกับข้าราชการและชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี เพื่อออกทุกข์ในเช้kวันที่ 30 ตุลาคม 2560

              ภาพการร่วมปลดเครื่องหมายไว้ทุกข์ ณ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)