ครั้งที่ 54

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560

        วันนี้เราได้ลงชุมชนเพื่อจัดทำโครงการและได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆในชุมชนมาเข้าร่วมทำกิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้น และได้ให้น้องๆทุกคนวาดรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ และให้ออกมานำเสนอทีละคน ต่อมาเราได้แจกขนมน้องที่มีผลงานที่ดี วาดภาพสวย รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่มาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราอีกด้วย

                                                                ภาพถ่ายโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

                                                               ภาพถ่ายโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

                                                              ภาพถ่ายโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

                                                                  ภาพถ่ายโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

                                                                  ภาพถ่ายโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                                 ภาพถ่ายโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)