ครั้งที่ 52

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

            วันนี้เราได้ช่วยงาน การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ จ.นครปฐม "สุขกำลังดี... ปี 3" ที่อาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และประเด็นที่พูดคุยกันมี ดังนี้ 1.เด็กและเยาวชน 2.ผังเมืองและภัยพิบัติ และ3.ความมั่นคงทางอาหาร เราจะร่วมกันเดินหน้าต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)