การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่57

15 ต.ค. 60

          ในวันนี้เราได้มาช่วยเพื่อจัดโครงการ ณ ชุมชนสวนตะไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันนั้เป็นกิจกรรมโครงการของเด็นและเยาวชนภายในชุมชน ที่มีกิจกรรมส่งเสริมทัศนะคติ สติปัญญา และเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกให้เป้นและเยาวชนรักชุมชน เสริมสร้างการเป็นแกนนำทำสิ่งที่ดีๆให้กับชุทชนเช่น การเก็บขยะในชุมชน  การชักชวนกันอ่านหนัง ติวหนังสือ ก่อให้เกิดเป็นนิสัย และใช้เวลาว่างใหเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนเองและคนในชุมชน

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                            ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

              ในการจัดกิจกรรมได้ปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชุมชนโดยให้เด็กและเยาวชได้จินตนาการชุมชนในฝันชุมชนที่น่าอยู่และสื่อออกมาจากการวาดเขียนอละให้มาอธิบายภาพว่สมีความประทับในอะไรบ้างในชุมชนที่ตนเองอยุ่ และต่อไปอยากให้ชุมชนของตนเองเป็นอย่างไร

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                            ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

            กิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน เช่น ทำความสะอาดลานวัด หรือมีการจัดอบรมแกนนำเยาวชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นำ การปลุกจิตใต้สำนึกในการเก็บขยะในชุมชน เป็นต้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ใหญ่ พัฒนาศักยภาพ ฝึกภาวะผู้นำ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชน

                                                  ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                   จากโครงการเด็กและเยาวชน เราลองมองหาเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเมื่อหาเขาพบ คุณอาจได้พันธมิตรที่จะขับเคลื่อนภารกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และที่สำคัญฟังเสียงเยาวชน ว่าพวกเขาต้องการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับตัวเองอย่างไร ความมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถือเป็นเป้าหมายสำคัญเสมอในการทำงานกับเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในทุกวันนี้เป้็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งในวันข้างหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)