ครั้งที่ 53

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

                    วันนี้เราไปช่วยเพื่อนขายตุ๊กตาโครงการผู้สูงอายุที่ถนนคนเดินทวารวดี ศรีนครปฐม เราได้มีการกระตือรือร้นมากขึ้น มีการขายของเรียกลูกค้า รู้จักการเหน็ยดเหนือย และได้รู้จักผู้คนมากมาย

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                                  ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)