รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ ๑-๒๕๖๐ (๒) สำรวจปัญหาในมหาวิทยาลัย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกที่ (๑)

ในภาคการศึกษานี้ จำนวนสมาชิกในกลุ่มย่อยกำหนดไว้ไม่เกิน ๘ คน และมีเงื่อนไขว่า จะต้องคละสาขาวิชาหรือคณะต้นสังกัด ป้องกันไม่ให้รวมความถนัดไว้อยู่ที่กลุ่มเดียวกัน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนเรื่อง "เก่งคน" (Soft-Skills) หรือทักษะทางสังคม และตั้งชื่อตามบาบาทของผู้นำ ๑๒ ประการ (ที่นี่) แล้วมอบหมายให้เลือกพื้นที่และลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเอง

การสำรวจรอบแรก ปัญหาที่พบเกือบทั้งหมดเป็นปัญหาด้านกายภาพ ได้แก่ ขยะ ห้องน้ำ น้ำเสีย สิ่งก่อสร้างชำรุดหรือเสื่อมโทรม จอดรถไม่เป็นระเบียบ ปัญหาการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น สะท้อนว่าเป็นการสำรวจแบบสังเกตด้วยตา ปัญหาเหล่านี้ จัดว่าเป็นปัญหามิติวัตถุและมิติด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหามิติสังคมและวัฒนธรรมนั้น เป็นมิติอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะพบได้ต้องใช้การสังเกตเชิงวิเคราะห์ สนทนา หรือสัมภาษณ์

ผมตั้งใจจะบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตไว้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้นิสิตรุ่นถัดไป ในปีการศึกษาถัดไป ได้เข้ามาศึกษาและนำมาต่อยอดต่อไป ลดการเรียนแบบเริ่มต้นใหม่ ส่งเสริมให้การเรียนรู้แบบวงจรวิจัยในชั้นเรียนไปในตัว

งานแรกที่มอบหมายคือ ให้นิิสิตแต่ละกลุ่มย่อยระดมสมองและลงสำรวจปัญหาในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือพื้นที่ใกล้เคียง และเลือกพื้นที่ ๆ สนใจ นำเสนอในลักษณะแผนที่เดินดิน และนำเสนอปัญหาและปัญหาด้วยตารางด้านล่างนี้

เพื่อให้นิสิตได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น จึงได้กำหนดแบ่งประเภทของปัญหาออกเป็น ๔ ประเภท โดยยึดเอาเกณณฑ์ตาม ๔ มิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแยก "ปัญญา" ออกจาก "ปัญหา" ซึ่งนิสิตมักมีคำถามเกี่ยวกับ "ปัญญา" ในที่ีนี้หมายถึง จุดเด่น จุดแข็ง โอกาศ (ในทฤษฎี SWOT) หรือภูมิปัญญาของชุมชน เช่น

 • มิติวัตถุ "ปัญญา" หมายถึง แหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์โอท็อป ผลงานชิ้นสำคัญ หรือวัตถุดิบ  หรือภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ หรือผลิต เป็นต้น 
 • มิติสังคม "ปัญญา" หมายถึง ภูมิปัญญาของสังคม ความร่วมมือที่เข้มแข็งของสังคม ความสำเร็จที่เกิดจากความสามัคคีของสังคม จุดเด่น จุดแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น 
 • มิติสิ่งแวดล้อม "ปัญญา" หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำ ป่า เขา แม่น้ำ ดิน ฯลฯ 
 • มิติด้านวัฒนธรรม "ปัญญา" หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี ที่ได้สืบสาน ทำนุบำรุงสืบต่อกันมา ฯลฯ 
ต่อไปนี้เป็นผลการสำรวจปัญหาเบื้องต้นของแต่ละกลุ่มย่อย ที่นำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยจำกัดเวลาการทำไว้เพียงกลุ่ม ๒๐ นาที  แต่ละกลุ่มต้องทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด 

กลุ่มลำธาร

กลุ่มลำธาร มีสมาชิก ๘ คน มาจาก ๕ สาขาวิชา เลือกพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง (ติดลำน้ำชี) ปัญหาที่พบคือ ห้องน้ำเสื่อมโทรม ถนนทรุดโทรม โรงอาหารชำรุดทรุดโทรม สนามกีฬาไม่พร้อมใช้งาน บุคลากรไม่เพียง ขยะ น้ำท่วมอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนรกร้างกลุ่มเพชร

กลุ่มเพชรสมาชิก ๘ คน เลือกพื้นที่สำรวจบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ข้างตึกราชนครินทร์ หน้าร้านอาหารสวัสดิการ ติดกับสระน้ำข้างอาคาร  ปัญหาที่พบ  ปัญหาที่พบ ได้แก่ การจอดรถซ้อนคัน จอดในที่ห้ามจอด จอดในที่จัดไว้สำหรับรถยนต์ จอดไม่เป็นระเบียบแต่ล็อคคอรถ ที่จอดไม่เพียงพอ เส้นจราจรไม่ชัดเจน

(ขออภัยที่ภาพไม่ชัด จะมาแก้ไขภายหลัง)

กลุ่มดวงอาทิตย์

กลุ่มดวงอาทิตย์ มีสมาชิก ๗ คน พื้นที่ ๆ เลือกสำรวจคือรอบ ๆ ลานแปดเหลี่ยม ปัญหาที่พบ ได้แก่ การจราจร ไม่สวมหมวกกันน็อค ขยะ ความไม่สะอาดของบริเวณอาคาร อินเตอร์เน็ตช้า ... ต้องสู้ต่อไปครับในการลงรายละเอียดและความสมจริงของแผนที่มากขึ้น


กลุ่มดอกบัว

กลุ่มดอกบัวมีสมาชิก ๙ คน (อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ) จาก ๓ สาขาวิชา เลือกพื้นที่ตลาดนัดทางโค้งเทศบาลบ้านท่าขอนยาง ปัญหาที่พบได้แก่

 • การแข่งขันระหว่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าชนิดเดียวกัน 
 • สินค้าราคาแพง
 • นิสิตติดสินค้าแบรนด์เนม (Brand name) จึงไม่มาซื้อของในตลาด แม่ค้าขายไม่ดี
 • ปัญหาเรื่องขาดที่จอดรถ ขวางการจราจร 
 • การบริหารจัดการของเจ้าของตลาดไม่ดีนัก 
 • มลภาวะทางอากาศและเสียง 
 • ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งลงท่อระบายน้ำ 
 • เป็นจุดเสี่ยงอันตรายจากการจราจร  นิสิตต้องเดินข้ามถนน

กลุ่มอินทรี

กลุ่มอินทรีมีสมาชิก ๘ คน จาก ๕ สาขาวิชา เลือกพื้นที่ระหว่างตึกราชนครินทร์ บัญชีและการจัดการ ศิลปกรรมฯ และสถาปัตยกรรมฯ ปัญหาที่พบ ได้แก่  การจอดรถไม่เป็นระเบียบ ขยะ น้ำเสีย


(ขออภัยที่ภาพไม่ชัด จะมาแก้ไขในภายหน้าครับ)

กลุ่มภาพอิสระ

กลุ่มภาพอิสระมีสมาชิก ๘ คน จาก ๗ สาขาวิชา เลือกพื้นที่บริเวณสวนสุขภาพ ม.มหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง ปัญหาที่พบคือ ไฟฟ้าไม่เพียง สะพานชำรุด เครื่องเล่นไม่เพียงพอ สุนัขอุจาระเกลื่อน จอดรถในที่ห้ามจอด ทิ้งขยะไม่เป็นที่ น้ำในคลองไม่สะอาด  จุดเด่นของพื้นที่คือ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ดีมาก บรรยากาศร่มรื่น มีศาลาพักเพียงพอและเหมาะสมต่อการพักผ่อนกลุ่มเทียน

กลุ่มเทียนมีสมาชิก ๙ คน (เป็นกรณีพิเศษ) จาก ๖ สาขาวิชา เลือกพื้นที่สวนป่าสมุนไพรของมหาวิทยาลัย (ผมตั้งชื่อเอง น่าจะตรงกว่าที่นิสิตเรียกกันว่า "สวนสนุก")  ปัญหาที่พบ ได้แก่ เครื่องเล่นชำรุด (ไม่น่าจะซ่อมให้กลับมาใช้งานได้) ป่ารก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  จุดเด่นหรือ "ปัญญา" คือ บริเวณนี้สามารถเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรืออาจพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้


กลุ่มภูเขา

กลุ่มภูเขามีสมาชิก ๖ คนในเบื้องต้น จาก ๒ สาขาวิชา (จัดว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด ต้องมีอย่างน้อย ๓ สาขาวิชา) เลือกพื้นที่บริเวณโรงอาหารตลาดน้อย ปัญหาที่พบคือ

 • อากาศร้อนอบอ้าว
 • ถังขยะไม่เพียงพอ
 • ไม่มีที่กรองเศษอาหารสำหรับร้านอาหาร มีการเทเศษอาหารลงท่อ
 • ท่อระบายน้ำอุดตัน 
 • สถานที่คับแคบ 
 • ทิ้งขยะไม่เป็นที่
 • ขยะส่งกลิ่นเหม็น 
 • บางครั้งอาหารไม่เพียงพอ
 • พื้นที่บริเวณรอบไม่สะอาดกลุ่มกำปั้น

กลุ่มกำปั้นมีสมาชิก ๙ คน จาก ๖ สาขาวิชา พื้นที่เลือกสำรวจคือ บริเวณหมู่บ้านลักษณาวดี หลัง สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ ปัญหาที่พบคือ ถังขยะไม่เพียงพอ ไม่มีการแยกขยะ ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีระบบการปกครองในหมู่บ้าน ไม่มีผู้รับผิดชอบ


กลุ่มหมี
กลุ่มหมี มีสมาชิก ๘ คน จาก ๓ สาขา เลือกพื้นที่บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาเขต ม.ใหม่ ปัญหาที่พบ ได้แก่

 • ห้องน้ำชำรุด 
 • สนามกีฬาชำรุด
 • ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 • ความสว่างของสถานที่
 • ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการสัญจร เพราะถนนอยุ่หลังสนามกีฬา (ลูกบอลกระเด็นไปโดน)
 • ทิ้งขยะไม่เป็นที่
 • ความสกปรกของขี้นก


กลุ่มบันได

กลุ่มบันไดมีสมาชิก ๘ คน จาก ๕ สาขาวิชา เลือกพื้นที่ตลาดน้อย  ปัญหาที่พบ ได้แก่ 

 • ถังขยะมีไม่เพียงพอ 
 • ที่นั่งรับประทานอาหารไม่พอ (ในบางเวลาไหม?)
 • อาหารค้างคืนแต่นำมาขาย
 • นิสิตรับประทานอาหารแล้วไม่เก็บขยะลงถัง 
 • ปัญหาขยะ 
 • ท่อน้ำเสียส่งกลิ่น 
 • ห้องน้ำไม่สะอาด

ทำแผนที่เดินดินได้ดีมากครับ ใส่ใจในรายละเอียดและสมจริง ... ขอนำไปเป็นตัวอย่างนะครับ 


ก่อนจบบันทึกนี้ ขอตั้งข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา ดังนี้ครับ

 • หลายกลุ่มไม่ได้ลงรายละเอียดในแผนที่เดินดิน น่าจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงาน หรือการวางแผนและการแบ่งงานในทีม  ภายในเวลาที่กำหนดให้แค่ ๒๐ นาที ... ส่วนนี้น่าจะพัฒนาได้  ภาษาสากลที่ใช้เรียกผลการทำงานทั้งปริมาณและคุณภาพภายในเวลาที่จำกัดว่า "ประสิทธิภาพ" สิ่งที่ผู้นำต้องคำนึงถึงและพัฒนาอยู่เสมอคือ "ประสิทธิภาพในการทำงาน" 
 • ปัญหาที่พบเกือบทั้งหมดเป็นปัญหาเชิงกายภาพ ที่ส่วนใหญ่ นิสิตไม่น่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน ... ประเด็นนี้เรามีเครื่องมือช่วยนิสิตวิเคราะห์ ซึ่งจะเขียนในบันทึกต่อไป 
 • นิสิตแต่ละกลุ่มตั้งใจทำ และทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน เป็นวิชาเรียนที่ไม่ง่วง ไม่ต้องฟังบรรยาย 
 • นิสิตหลายกลุ่มไม่เติมช่อง "ปัญญา" และมีคำถามเยอะมากว่า อาจารย์ผู้สอนต้องการจะให้เติมอะไร ... ดังนั้น ปีการศึกษาถัดไป ควรตัดช่อง "ปัญญา" ทิ้งไปเลย ใช้ฐานปัญหาอย่างเดียวจะดีกว่า 

สุดท้าย ขอมอบหมายให้ท่านผู้อ่านที่เป็นนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ในภาคเรียนนี้ เติมความความเห็นหรือข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ลงต่อท้ายบันทึกนี้ในลักษณะความเห็น พร้อมระบุชื่อจริงและรหัสนิสิต ไว้ให้ชัดเจน .... (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ครับ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ (Tags)#สำนักศึกษาทั่วไป#CADL#รายวิชาศึกษาทั่วไป#รายวิชา ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ

หมายเลขบันทึก: 638915, เขียน: 10 Oct 2017 @ 23:27 (), แก้ไข: 23 Dec 2017 @ 13:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 74, อ่าน: คลิก


ความเห็น (74)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลย ท่าน อาจารย์ ชื่นชม ชื่นชม ครับ

ศโรธร ประทาน 58010914706
IP: xxx.22.124.137
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่ดีค่ะ อาจารย์ผู้สอนมีความใส่ใจและมุ่งมั่นในวัตถุประสงค์ของวิชาเป็นอย่างมาก 

ข้อปัญญาที่อาจารย์ เห็นว่าไม่ควรตัดทิ้งค่ะ ควรมีไว้เพื่อรองรับกลุ่มที่ทำงานในชุมชนแล้วมีข้อมูลลงในช่องนี้ถึงอาจจะมีคำถามมากแต่อาจไม่ได้หมายถึงเป็นหัวข้อที่ไม่ดี

ส่วนเรื่องปัญหาทางกายภาพนิสิตคิดว่า เป็นสิ่งมองเห็นง่าย และลงมือแก้ปัญหาได้ไว อาจจะลืมนึกถึงความยั่งยืนไป แต่อย่างไร ก็เป็นการนำร่องให้เกิดการแก้ไข ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาของสถานที่ที่ทำการลงพื้นได้ไม่มากก็น้อย อาจมีการแนะนำส่งต่อรุ่นถัดไปโดยอาจารย์เป็นสื่อกลาง (บางปัญหา) เพียงเท่านี้ก็จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งต่อโดยอาจารย์

โรธร ประทาน 58010914706

คัมภีร์ วงษ์หาแก้ว
IP: xxx.229.104.203
เขียนเมื่อ 

สอนดีครับทำให้นิสิตทำงานเป็นรู้จัการช่วยเหลือหรือทำเพื่อคนอื่น และใด้ความรู้ในการเขียนโครงการ  นายคัมภีร์ วงษ์หาแก้ว รหัสนิสิต58011321012

นางสาวศิริรัตน์ มาสขาว
IP: xxx.232.129.200
เขียนเมื่อ 

รายวิชาสอนได้ดีค่ะ สอนให้ทุกคนกล้าเเสดงออกมีความเป็นผู้นำ และช่วยเหลือสังคมได้

นางสาวศิริรัตน์ มาสขาว

58011310516 

น.ส.เพลินทิพย์ มัชฌิมา 58011015761
IP: xxx.1.181.254
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้สอนให้เป็นคนรู้จักเป็นผู้นำกล้าแสดงออกมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และยังสอนให้มีความมุ่งมานะและใช้ชีวิตเป็นแบบพลเมืองที่ดีตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

น.ส.เพลินทิพย์ มัชฌิมา 58011015761
IP: xxx.1.181.254
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้สอนให้เป็นคนรู้จักเป็นผู้นำกล้าแสดงออกมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และยังสอนให้มีความมุ่งมานะและใช้ชีวิตเป็นแบบพลเมืองที่ดีตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

น.ส มาฎารักษ์ มิสา 58011010288
IP: xxx.55.113.247
เขียนเมื่อ 

ทำให้เราได้รู้จักวิธีแก้ไข้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น 

ทำให้ได้ช่วยเหลือสังคม

ทำให้ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี

ทำให้เราได้รู้จักการสละเพื่อคนอื่น

ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆและได้ทำงานร่วมกัน อย่างสามัคคี

ธนัชชา อยู่ยง 58011320015
IP: xxx.183.64.241
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้เป็นวิชาที่ดีค่ะ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำของเพื่อนแต่ละคนและตัวเองด้วย และยังได้ความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตและมันสามารถนำไปใช้ได้จริงหากเราต้องออกไปทำงาน และสุดท้ายอาจารย์สอนดีมากค่ะ เข้าใจในหลายๆเรื่องมากขึ้น อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนิสิตเข้าใจนิสิตขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ

ธนัชชา อยู่ยง 58011320015
IP: xxx.183.64.241
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้เป็นวิชาที่ดีค่ะ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำของเพื่อนแต่ละคนและตัวเองด้วย และยังได้ความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตและมันสามารถนำไปใช้ได้จริงหากเราต้องออกไปทำงาน และสุดท้ายอาจารย์สอนดีมากค่ะ เข้าใจในหลายๆเรื่องมากขึ้น อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนิสิตเข้าใจนิสิตขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ

ณัฐวุฒิ สุคำภา 58010310070
IP: xxx.88.152.212
เขียนเมื่อ 

เป็นวิชาที่ดีครับ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทำงานร่วมกลับเพื่อนหลายๆสาขา สนุกดีครับ ทำให้ได้เรียนรู้ในการเป็นผู้นำ กล้าที่จะคิดริเริ่มทำในสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ 

ณัฐวุฒิ สุคำภา 58010310070
IP: xxx.88.152.212
เขียนเมื่อ 

เป็นวิชาที่ดีครับ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆหลายสาขา สนุกดีครับ ทำให้เราได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ รู้จักคิดริเริ่มทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ

พัชรพล ชิดชัยภูมิ 59010720066
IP: xxx.22.108.161
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียนศึกษาทั่วไปที่ไม่เหมือนกับรายวิชาอื่นๆครับ เป็นวิชาที่ทำให้รู้สึกว่านำไปใช้ได้จริงๆ ไม่ใช่เพียงเลคเชอร์ตามสไลด์เหมือนรายวิชาอื่น ทำให้มีเพื่อนใหม่เยอะ กล้าที่จะเริ่มทำความรู้จักกับคนอื่น เมื่อเริ่มรู้จักกัน การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานกลุ่มก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ลงวิชานี้และขอขอบคุณอาจารย์ที่นำความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติมาสอนให้นิสิต สุดท้ายขอชื่นชมการสอนและการทำงาน ที่ตั้งใจและใส่ใจรายละเอียดมากขนาดนี้ของอาจารย์ครับ 

สรินยา แก่นก่อ 58010310663
IP: xxx.183.21.243
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนว่า ตอนที่จะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ หนูไม่มีความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิชานี้เลย ที่ลงนี่คือลงตามคำบอกเล่าของเพื่อนที่เรียนเทอมก่อนๆเท่านั้น ว่าเป็นวิชาที่เน้นแนวทางปฏิบัติ แต่พอได้มาเรียนจริงๆ ความคิดหนูที่ว่าจะได้มานั่นเรียนนั่งจดตามที่อาจารย์บอกเฉยๆ มันผิด อาจารย์ให้เราลงมือปฏิบัติกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกัน ให้ทำความรู้จักหาเพื่อนใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งหนูเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกและเป็นคนขี้อายมาก เคยมีจุดนึงที่คิดจะถอนรายวิชานี้ แต่พอได้ลงมือปฏิบัติจริงๆแล้ว มันงานกว่าที่หนูคิด หลังจากเรียนไปเรื่อยๆทำให้หนูมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าที่จะพูด กล้าที่จะทำ ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ทำ รวมทั้งงานที่อาจารย์มอบหมายให้ปฏิบัติคือ การแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม ซึ่งหนูอยู่มหาวิทยาลัยนี้มาเกือบ3ปีแล้ว หนูยังไม่เคยทำอะไรเพื่อมหาวิทยาลัยเลย ในจุดนี้จึงภูมิใจเป็นอย่างมาก ไม่ใช่ความรู้สึกที่อยากทำเพราะได้คะแนน แต่เป็นความรู้สึกที่อยากแก้ไขปัญหานี้จริงๆ (เพราะตอนมาเรียน หนูประสบปัญหานี้บ่อยมาก) จึงอยากแก้ไขปัญหานี้ให้แก่นิสิตคนอื่นๆจริงๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนวิชานี้สำหรับหนู คือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆในชีวิต ซึ่งหนูไม่เคยได้เลย นั่นก็คือ"เพื่อนต่างคณะ" แต่ละคนดีกับหนูและน่ารักมาก คอยช่วยเหลือกันตลอด ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์คจริงๆ น.ส.สรินยา แก่นก่อ 58010310663

จีรวรรณ์ จันทิลา 58010310038
IP: xxx.88.156.237
เขียนเมื่อ 

หนูชอบวิชานี้มากเลยคะ วิชานี้ทำให้หนูได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ และได้เจอเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่ดีมาก เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่อเลย สนุกทุกครั้งที่ไปเรียน และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานกับเพื่อนๆในกลุ่ม   นางสาวจีรวรรณ์  จันทิลา 58010310038   

นางสาว เพชรดา บุญทศ 58010914316
IP: xxx.28.35.153
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่ดีค่ะ  การเรียนของรายวิชานี้เป็นการสอนทั้งทฤษฏีและปฎิบัติ ทำให้ตัวดิฉันนี้ไม่ใช่แค่ได้ความรู้ในทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานต่างที่ให้เกิดผลที่ดี ทำให้รู้จักการมีน้ำใจกับเพื่อนที่ทำงานและการสมัครของการทำงานทำให้ดิฉันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และทำให้รู้ว่าการเป็นผู้นำไม่แค่การมีตำแหน่งไว้ให้น่าเชื่อถือแต่เป็นการปฎิบัติสิ่งดีๆให้ผู้อื่นได้ทำตาม

นางสาวกนกวรรณ จันทจร 58010912308
IP: xxx.207.143.162
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ สอนให้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปทำให้การเรียนการสอนสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะ

นางสาววัชราภรณ์ สันเมือง 58010310608
IP: xxx.183.16.114
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำเป็นรายวิชาที่สอนทั้งทฤษฎี และสอนการคิดริเริ่มที่จะทำโครงการต่างๆ ได้เริ่มทำโครงการตั้งแต่ เริ่มคิด วิเคราะห์ สำรวจ และลงมือปฎิบัติจริงจนงานลุล่วง ต้องของขอบคุณอาจารย์ประจำวิชาที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มทำโครงการ จนโครงการสำเร็จลุล่วงถือว่ารายวิชาภาวะผู้เป็นรายวิชาที่มีส่วนช่วยให้มีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น และยังช่วยทำให้ได้ทำประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะ

นางสาววัชราภรณ์ สันเมือง 58010310608
IP: xxx.55.192.54
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำเป็นรายวิชาที่สอนทั้งทฤษฎี และสอนการคิดริเริ่มที่จะทำโครงการต่างๆ ได้เริ่มทำโครงการตั้งแต่ เริ่มคิด วิเคราะห์ สำรวจ และลงมือปฎิบัติจริงจนงานลุล่วง ต้องของขอบคุณอาจารย์ประจำวิชาที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มทำโครงการ จนโครงการสำเร็จลุล่วงถือว่ารายวิชาภาวะผู้เป็นรายวิชาที่มีส่วนช่วยให้มีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น และยังช่วยทำให้ได้ทำประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะ

นางสาววัชราภรณ์. สันเมือง 58010310608 3MFE

นางสาวกนกวรรณ จันทจร 58010912308
IP: xxx.207.143.162
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ สอนให้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปทำให้การเรียนการสอนสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นการช่วยเหลือสังคมการสามัคคีกันในกลุ่มหรือการมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกัน

นางสาว ทอฝัน สมศรี 58010911327
IP: xxx.55.165.159
เขียนเมื่อ 

วิชานี้สอนให้กล้าที่จะเป็นผู้นำกล้าที่จะแสดงออก สอนให้รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อนประโยชน์ส่วนรวม สอนให้รู้จักพัฒนาชุมชนและตามสถานที่ต่างๆ เป็นวิชาที่สามารถนำไปใช่ได้ในชีวิตจริงและสามารถสอนคนอื่นได้ด้วย เป็นวิชาที่ให้แนวทางในการทำงานการดำเนินชีวิตในหลายๆด้าน ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ทำให้มีวิชานี้เกิดขึ้นนะคะ????

นายอภิคิด บรรยงค์ 58011212230
IP: xxx.230.206.26
เขียนเมื่อ 

วิชาภาวะผู้นำถือเป็นวิชาที่ดีและฝึกฝนนิสิตให้มีความรักใคร่สามัครคีกันภายในกลุ่มในการดำเนินโครงการทั้งในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ช่วยกันระดมความคิดเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

นางสาวนัฐกา คำดี
IP: xxx.24.182.65
เขียนเมื่อ 

เรียนวิชาภาวะผู้นำได้อะไรเยอะแยะมากมาย ทั้งในเรื่องของความรู้ในห้องเรียน ประสบการณ์ในการทำงาน เรื่องต่างๆที่อาจารย์ได้มาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การทำงารร่วมกันเป็นกลุ่ม บางครั้งอาจมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนเนื้อหาที่สอนก็ดีค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้ อยากให้มีชีทเรียนด้วยค่ะ

นางสาสปทุมวรรณ จำปาลา 56011716033
IP: xxx.230.209.237
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำเป็นวิชาที่ฝึกให้เรามีความกล้าคิดกล้าทำ ฝึกการเป็นผู้นำ การนำเสนอ การคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มให้มีความสามัคคีกันเพื่อที่จะได้งานออกมาอย่างสำเร็จ การได้ฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆ การช่วยเหลือสังคมและมหาวิทยาลัยในการทำโครงการต่างๆเพื่อการใช้สอยการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และยังทำให้นิสิตได้มีกิจกรรมทำในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว และสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายความมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมอีกด้วย

น.ส.พัชราภรณ์ เกษเจริญคุณ
IP: xxx.174.179.130
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้เป็นวิชาที่ดีค่ะ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม. การมีภาวะผู้นำของเพื่อนแต่ละคนและตัวเองด้วย และยังได้ความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการ และยััังไงไมงไงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิต 

นางสาวกิ่งกมล แก้วดวงดี 59011321003 ระบบพิเศษ
IP: xxx.232.67.210
เขียนเมื่อ 

จากรายวิชาภาวะผู้นำ สอนให้นิสิตกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำมากขึ้นค่ะ กล้าที่จะคิดเพื่อชุมชนและกล้าทำเพื่อนชุมชน ฝึกให้เป็นผู้นำมากขึ้น และทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะเพิ่ม และสอนให้ทำงานเป็นทีมกันมากขึ้นค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจค่ะว่าในแต่ละขั้นตอนต้องทำยังไง แต่นิสิตอยากให้มีชีทหน่อยค่ะ เพราะบางทีถ้าอ่านในมือถือมันอ่านยากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

น.ส ธิดารัตน์ เพ็งชื่นพะเนา 58011015149
IP: xxx.206.197.62
เขียนเมื่อ 

เป็นวิชาที่ดีค่ะ สะท้อนการเรียนการสอนหลายๆมุม สร้างความเป็นผู้นำให้นิสิต เรียนรู้ด้วยการเรียนนอกห้องเรียน ปฏิบัติงานจริง คิดโครงการเพื่อส่วนรวมและได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะ สร้างควาสามัคคีในกลุ่ม โดยรวมแล้วสนุกและเสียใจเพราะโครงการที่เราร่วมมือร่วมใจทำให้ บางครั้งเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือและทำตาม

นางสาวพรพิมล กำหัวเรือ 58011010716
IP: xxx.47.109.165
เขียนเมื่อ 

จากการเรียนรายงิชาภาวะผู้นำ ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจในหลายๆเรื่อง ทั้งด้านความคิดเห็นและที่แตกต่างของหลายๆคนจากการทำงานเป็นกลุ่มค่ะ เข้าใจความคิดของตนเองและเคารพความคิดและการตัดสินใจของเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นค่ะ

นางสาวพรพิมล กำหัวเรือ

นางสาวชลลดา ค้าขาย 58010911235
IP: xxx.205.246.31
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่สอนในเรื่องการเป็นผู้นำ และมีกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆต่างคณะด้วยค่ะ

แต่อีกมุมนึงวิชานี้เป็นวิชาภาวะผู้นำ แต่ทำไมถึงต้องทำกิจกรรมให้กับสาธารณะ มันน่าจะเป็นวิชาที่สอนแบบทฤษฎี แต่กลับได้ลงพื้นที่ และการสอบอาจารย์น่าจะมีชีทให้นิสิต

แต่รวมๆแล้วก็เป็นวิชาที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสาธารณะอีกแบบนึงเหมือนกันค่ะ แต่ควรจัดแจงเรื่องเวลาให้ดีกว่าเดิม ให้เวลากระชับกว่านี้ 

ขอบคุณค่ะ

นางสาวมัดธนา ลามพัฒร์ 58010310126
IP: xxx.82.39.145
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาที่ดีมากค่ะได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้และทำให้มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือทำ และมีความเป็นผู้นำมากขึ้นและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในห้องเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น การทำโครงต่างๆเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และได้ลงพื้นที่จริง ได้ประสบการณ์จากการทำงาน ได้เห็นความสามัคคีของทุกคนที่มาช่วยกันเพื่อทำให้งานสำเร็จ

ธนาวัฒน์ วรโชติไพศาล 57011713049
IP: xxx.88.153.20
เขียนเมื่อ 

ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี่ก็ไม่เคยรุ้มาก่อนน่ะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง แล้วก็มีอาจารย์ในสาขาแนะนำให้ลงเพื่อพัฒนาบุคคลิกในการพูดการนำเสนอ รายวิชาภาวะผู้นำเป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก ไม่น่าเบื่อ มีอะไรให้ทำนอกจากนั่งฟังเฉยๆทุกสัปดาห์ แถมยังได้เพื่อนใหม่จากหลายๆสาขา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ชีวิตการเรียนของเพื่อนๆสาขาอื่นๆ

พัชรา คำทับ 58010310005
IP: xxx.176.165.36
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่ดีมากวิชาหนึ่ง ทำให้เรามีความกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ 

รู้จักเพื่อนคณะอื่นๆได้ทำงานกับคนอื่นเป็นการฝึกตัวตนเองในการทำงานร่วมคนอื่นไปด้วย

นาย ขวัญเทพ แซ่ไหล 58011015051
IP: xxx.46.132.110
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้ทักษะใหม่คือกลุ่มผมตีเส้นจราจร โดยไม่มีประสบการ์ณมาก่อน และได้พบเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เห็นถึงความสำคัญการทำงานร่วมกันเป็นทีม ครับ

นางสาวจิรภาภรณ์ สะตะ 58011015560
IP: xxx.24.178.58
เขียนเมื่อ 

วิชาภาวะผู้นำ จากการได้เรียนรู้ในวิชานี้ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนคณะอื่น ทำให้รู้จักการแบ่งหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับงานที่อาจารย์มอบหมายให้ ทำให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้นค่ะ 

นางสาวณัฐมล คำบุญเรือง
IP: xxx.24.180.13
เขียนเมื่อ 

จากการเรียนวิชานี้ฝึกให้ได้คิดและมีการลงมือทำงานจริง ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และแต่ละโครงการก็มีประโยชน์มากสำหรับทุกคนอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ

นางสาวเกวลิน เวียงวิเศษ 58011015045
IP: xxx.44.238.169
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาที่ทำให้ดิฉันกล้าคิด กล้าทำ สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำ  เช่น การทาสีตีเส้นช่องจอดรถ และทำให้ดิฉันได้รับมิตรภาพต่างๆที่ดีจากเพื่อนแต่ละคณะ รู้จักการทำงานกลุ่มกับเพื่อนต่างคณะ

นาย เฉลิมชัย อยู่สินธ์ุ รหัสนิสิต 58011015092 (HM)
IP: xxx.24.129.169
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้เป็นรายวิชาวิชาตัวสุดท้ายของศึกษาทั่วไปครับ พยายามที่จะลงเรียนตั้งแต่ปี 1 พึ่งลงเรียนได้ตอนปี 3

ไม่ใช่ลงเรียนเพราะเกรดครับ สำหรับผมลง

นาย เฉลิมชัย อยู่สินธ์ุ รหัสนิสิต 58011015092 (HM)
IP: xxx.24.129.169
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้เป็นรายวิชาวิชาตัวสุดท้ายของศึกษาทั่วไปครับ พยายามที่จะลงเรียนตั้งแต่ปี 1 พึ่งลงเรียนได้ตอนปี 3

ไม่ใช่ลงเรียนเพราะเกรดครับ สำหรับผมลงเพราะอยากจะเรียนจริงๆครับ

คาบแรกรู้สึกดีมากครับ สัมผัสได้ว่าอาจารย์ผู้สอนมีภาวะผู้นำสูงมาก

ตัดสินใจเรียนต่อ โดยไม่ถอด

สิ่งที่ได้เรียนรู้และ สิ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเองหลังจากเรียนจบในรายวิชานี้มีดังนี้

1.การทำงานเป็นกลุ่ม ขอสารภาพเลยครับ รายวิชานี้เป็นรายวิชาแรกของผม ที่ทำให้รู้สึกว่า ได้ทำงานกลุ่มจริงๆ ทุกคนให้ความร่วมมือ มีเป้าหมาย เดียวกัน สมาชิกทุกคนรักกัน เป็นรายวิชาแรก ที่ผมรู้สึกสนิทสนมรักสมาชิกในกลุ่ม ทำงานร่วมกัน ทานข้าวด้วยกัน สุข ทุกข์ด้วยกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะหลักการทำงานที่อาจารย์สอน

2.การทำงานเป็นระบบ  ทุกอย่างที่กลุ่มเทียนทำ สมาชิกในกลุ่มของเราทำงานอย่างเป็นระบบ ทำงานให้เสร็จตามที่หัวหน้ากลุ่มมอบหมาย และส่งงาน ตามกำหนด ทำให้ผมได้รู้ว่าการทำงานกลุ่มไม่ได้ใช้แค่ความสามัคคี แต่ใช้การทำงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใสด้วย 

3.เกิดความเป็นภาวะผู้นำในจิตใจ งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจาก อ. 

งานแต่ละชิ้นที่หัวหน้าแบ่งงานให้ทำ กลุ่มของเราจะทำงานให้เสร็จ และทำงานไปพร้อมๆกัน โดยไม่พึ่งคนใดคนหนึ่ง ทำให้ได้เรียนรู้เรื่อง ความอดทน มีน้ำใจ แบ่งปัน เมตตา นึกถึงจิตใจผู้อื่น อุทิศตนเพื่อกลุ่ม และชุมชน ทำงานไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำงานโดยไม่มีคำว่า “เดี่ยวก่อน” มีกระบวนการคิดตามหลักเหตุผล 

สุดท้ายนี้ ภูมิใจมากครับ ที่ได้เรียนวิชาภาวะผู้นำ มีประโยชน์กับผมมากในการทำงานในอนาคต 

ขอบพระคุณมากครับ

:)

ศรสวรรค์ ขุนมาร
IP: xxx.232.50.131
เขียนเมื่อ 

ดีเยี่ยมเลยค่ะ

ศรสวรรค์ ขุนมาร 58010912261 (GM)
IP: xxx.232.50.131
เขียนเมื่อ 

จากการได้เรียนรู้วิชาภาวะผู้นำ ทำให้เราได้คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ไม่ใช่เเค่ได้เรียน หรือได้เกรด ไม่ใช่เเค่พอให้เก็บรายวิชาครบ เเต่เรียนไว้เพื่อไปช่วยชุมชนได้จริง เเก้ปัญหาได้จริง ขอบพระคุณอาจารย์ที่ถ่ายทอดรายวิชาเนื้อหาวิชานี้ให้กับนิสิตค่ะ 

นายอภิชยา กงมหา 58010911975 (GM)
IP: xxx.230.26.226
เขียนเมื่อ 

เป็นวิชาที่สอบดีมาก ทำให้รู้จะเป็นผู้นำและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักที่จะแก้ปัญหาได้ทันถ่วงที เวลานั่งเรียนก็มีความสุขมากไม่เครียดเกินไปค่ะ ✌?✌?

นางสาวปัชยาพร พันธ์รักษ์ 58010911493 GM
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นวิชาที่สอนด้านความเป็นผู้นำ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาจารย์สามารถสอนให้นิสิตได้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตเลือกลงได้ไม่ผิดหวังกันค่ะ

น.ส.มาฎารักษ์ มิสา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ทำให้เราได้รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น

ทำให้ได้ช่วยเหลือสังคม

ทำให้ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี

ทำให้เราได้รู้จักการเสียสละเพื่อคนอื่น

ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆและได้ทำงานร่วมอย่างสามัคคี

นางสาวเจนจิรา สุวรรณมามูล
IP: xxx.24.182.157
เขียนเมื่อ 

      จากการที่ดิฉันได้เรียนรายวิชาภาวะผู้นำนี้ เป็นวิชาที่สามารถนำความรู้ที่ได้เรียน ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจถึงการเป็นผู้นำ การเสียสละ ความขยัน อดทน มุ่งมั่น สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งหมด

     รวมไปถึงการเขียนโครงการนั้น จากที่เราไม่เคยทราบมาก่อน ว่าแต่ละส่วนมีความหมายว่าอย่างไร แต่ละส่วนต้องทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์แบบ

เทวนาถ หวังกั้นกลาง 58011015493 HM
IP: xxx.109.94.209
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่ดีครับเหมาะแก่การพัฒนาคน

นางสาว วนิสา ใยสว่าง Ac
IP: xxx.28.35.153
เขียนเมื่อ 

เป็นวิชาที่ทำให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะลงมือทำ และการทำงานเป็นทีมซึ่งก็มีอยู่หลายคณะ หลายสาขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันทำให้เรารู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นและทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปด้วยดี


นางสาว วนิสา ใยสว่าง 58010918841 (Ac)
IP: xxx.28.35.153
เขียนเมื่อ 


สิ่งที่ได้จากการเรียนวิชาภาวะผู้นำ  ซึ่งเป็นวิชาที่ทำให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะลงมือทำ และการทำงานเป็นทีมซึ่งก็มีอยู่หลายคณะ หลายสาขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันทำให้เรารู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นและทำให้การทำงานเป็นทีมก็เป็นไปด้วยดี  วิชานี้สอนให้เรารู้หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  การทำงานในห้องเรียน การเสียสละ และความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำ ให้คำปรึกษาการทำงานต่างๆให้กับนิสิตนะคะ

ยอดหทัย เนตรกาล 58010914346
IP: xxx.47.200.105
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาที่สอนทฤษฏีและการลงมือปฎิบัติจริงค่ะ ให้อะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้และทำให้มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือทำ กล้าพูด กล้าที่จะเเสดงความคิดเห็น และมีความกล้าที่จะเป็นผู้นำมากขึ้นและได้นำสิ่งที่เรียนมาและความรู้ที่อาจารย์สอนมายุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมถึงยังช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งที่สำคัญคือ ความสามัคคีการทำงานกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งชีวิตจริงในการทำงานเราจะประสบผลสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าหากขาดกำลังแรงงาน แรงสมองช่วยกันระดมความคิด แนวทางการแก้ปัญหา จึงทำให้ประสบความสำเร็จ

นางสาว จุฑารัตน์ บุญชม
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

สำหรับรายวิชา ภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาที่ฝึกความกล้าแสดงทั้งทางกายและแสดงทางความคิดซึ่งในส่วนนี้ถือว่าดีและมีประโยชน์มากคะ และดิฉันอยากเสนอแนะอาจารย์ผู้สอน อยากให้มีเอกสารประกอบการสอนให้เป็นทางการมากกว่านี้เพื่อสะดวกต่อการศึกษาและค้นคว้า

นางสาวธันยพร ทอนฮามแก้ว 58011015593
IP: xxx.24.97.160
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ สำหรับดิฉัน มองเห็นว่า การเรียนการสอนวิชานี้ ช่วยให้กระโดดข้ามขีดจำกัดของตัวเอง สิ่งที่ทำไม่ได้ ไม่เคยทำ เช่น การใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแบบจิตอาสา การทำงานร่วมกันกับต่างคณะ สิ่งสำคัญคือต้องมีความสามัคคี ปรึกษาหารือกัน ทำให้รู้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แข่งกับคนอื่นแต่เป็นการแข็งกับตัวเอง เอาชนะตัวเอง และขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำ ปรึกษามากค่ะ

นายพัฒนะพงษ์ แพงไพรี
IP: xxx.5.249.107
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่ดี เหมาะแก่การพัฒนาคน

และยังสามารถให้บุคคลนั้นกล้าที่จะลงมือทำ กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่น

นางสาวปวีนา อภัยศรี 58011313461
IP: xxx.205.9.39
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาที่ฝึกความเป็นผู้นำ และฝึกในหลายๆด้าน ทำให้ กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ วิชาภาวะผู้นำสามารถ นำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริง

นางสาวจันทร์จิรา คูณแก้ว
IP: xxx.24.158.133
เขียนเมื่อ 

ชอบวิชานี้นะค่ะ เพราะได้ทำงานกับเพื่อนคณะสาขาที่แตกต่างกันทำให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น แล้วอาจารย์ก็เปนกันเอง ทำให้นิสิตไม่เครียดไม่น่าเบื่อเวลาเรียนด้วย วิชานี้ดีที่อาจารย์ให้นิสิตลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำอะไรด้วยตนเอง สอนให้กล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมาขึ้น เช่นการพรีเซ็นงาน?

นางสาวปวีณา ถมยาปริวัฒน์ 58011010223
IP: xxx.229.86.230
เขียนเมื่อ 

วิชานี้ดีมากค่ะ ภาวะผู้นำ ผู้นำจริงๆค่ะแรกๆเข้ามาเรียนยังไม่รู้ว่าใครมีความเป็นผู้นำในตนเองแค่ไหน พอมาเรียนวิชานี้ได้ระยะหนึ่ง(ช่วงแบ่งกลุ่มทำโครงการ) ศักยภาพและความรับผิดชอบของแต่คนที่อยู่ในกลุ่มแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความเป็นผู้นำมากน้อยแค่ไหน และอาจารย์ผู้สอนนี้ยังพยายามดึงศักยภาพของความเป็นผู้นำของแต่ละคนออกมาได้ ก็ทำให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ</p><p></p>

นางสาวปวีณา ถมยาปริวัฒน์ 58011010223
IP: xxx.109.97.70
เขียนเมื่อ 

วิชานี้ดีมากค่ะ ภาวะผู้นำ ผู้นำจริงๆค่ะแรกๆเข้ามาเรียนยังไม่รู้ว่าใครมีความเป็นผู้นำในตนเองแค่ไหน พอมาเรียนวิชานี้ได้ระยะหนึ่ง(ช่วงแบ่งกลุ่มทำโครงการ) ศักยภาพและความรับผิดชอบของแต่คนที่อยู่ในกลุ่มแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความเป็นผู้นำมากน้อยแค่ไหน และอาจารย์ผู้สอนนี้ยังพยายามดึงศักยภาพของความเป็นผู้นำของแต่ละคนออกมาได้ ก็ทำให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ

นางสาวกนกวรรณ โกมล AC 58010917062
IP: xxx.88.155.24
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ ทำให้ได้เจอเพื่อนต่างคณะและเพื่อนๆช่วยกันทำงานได้ดีค่ะ เข้ากันได้ง่ายตั้งแต่เริ่มทำงานสมาชิกในกลุ่มไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะ ทำให้กล้าแสดงออกทั้งความคิดและความกล้าที่จะนำเสนองานค่ะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทำเพื่อชุมชนค่ะ

นางสาววราภรณ์ ดรแปว
IP: xxx.179.234.141
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนวิชานี้มานานแล้วค่ะ แต่รอเพื่อนกลัวเวลานั่งเรียนจะไม่มีเพื่อน แต่พอมาได้เริ่มเรียนตั้งแต่คลาสแรกอาจารย์สอนไม่ให้นิสิตเก็งเลย ทำตัวสบายๆ ไม่รู้สึกอึดอัดเวลาเรียน เหมือนพี่สอนน้อง อาจารย์สอนทุกอย่างกิริยา มารยาท การพูดการจา การแต่งการต่างๆนาๆ ของคุณสมบัติเบื้องต้นการเป็นผู้นำ อยากบอกว่างานเยอะไปหน่อยแต่หนูก็เข้าใจนะคะว่าโครงการมันก็เยอะแบบนี้ปกติแต่ก็มีบ่นๆบ้าง แต่โดยรวมๆแล้ววิชานี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะ 

นายเนติพงษ์ ศรีโคตร 58010918107 AC
IP: xxx.88.155.24
เขียนเมื่อ 

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ผมคิดว่าจะเรียนง่ายๆ เก็บเอง่ายๆผมเลยลงเรียน ตอนแรกคิดแบบนั้น แต่เรียนไปเรียนมาไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายจริงๆครับผมก็ไม่เคยคิดจะถอนครับ รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ฝึกความเป็นผู้นำและฝึกในหลายๆด้าน ทำให้คนขี้อาย กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ต่างสาขาต่างคณะทุกคนทำตามหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กลุ่มได้รับโจทย์มาได้ดีทุกคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม รู้เขา รู้เรา เอาใจเขามาใส่ใจเรางานของกลุ่มจะดำเนินไปด้วยดี ช่วยให้เกิดความรู้สึกการยอมรับนับถือของสมาชิกมีการเคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้อง(มีน้องอยู่ในกลุ่มด้วยครับ)ก่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์ ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ้งกันและกัน ซึ้งตอนนี้ปิดคอร์สเรียนแล้วแต่ความรักความผูกพันธ์การทำงานร่วมกันยังไม่ปิดไปจากใจเลยครับวิชานี้ทำให้ได้เพื่อนใหม่ ซึ้งไม่มีวิชาไหนที่ทำให้ได้เพื่อนใหม่ที่สนิทใจขนาดนี้

นางสาว จุฑารัตน์ บุญชม นิสิตชั้นปีที่3 รหัสนิสิต58010914637 (FM)
IP: xxx.229.105.253
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นวิชาที่ได้เพื่อนใหม่ต่างสาขาต่างคณะ และได้เรียนรู้ทั้งความคิด ความเสียสละ ความสามัคคี ของเพื่อนๆในกลุ่ม

ดิฉันขอเสนออยากให้อาจารย์ผู้สอน มีเอกสารการเรียนที่เป็นทางการเพื่อที่สะดวกต่อการศึกษาของนิสิต 

นางสาวธัญชนก ธนากิตจานนท์ 58011015695 HM
IP: xxx.232.45.125
เขียนเมื่อ 

วิชาภาวะผู้นำทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมายทำให้รู้จักปรับตัวและกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆต่างคณะทำให้เรารู้ระบบการทำงานเป็นหมู่คณะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่จัดการเรียนการสอนวิชาดีๆแบบนี้

นางสาว สุพัตรา วารีจันทร์ 58010919392 AC
IP: xxx.232.104.181
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้ฝึกการเป็นผู้นำ การรายงานในชั้นเรียน ได้รู้ความคิดเห็นของแต่ละคนในกลุ่ม ค่ะ เป็นวิชาที่ดีมากๆ 

นางสาว สุพัตรา วารีจันทร์ 58010919392 AC
IP: xxx.232.104.181
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้ฝึกการเป็นผู้นำ การรายงานในชั้นเรียน ได้รู้ความคิดเห็นของแต่ละคนในกลุ่ม ค่ะ เป็นวิชาที่ดีมากๆ 

นางสาวยุวดี นารถสมบูรณ์ 58010915052 HRM
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

วิชาภาวะผู้นำ ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ และได้เรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้สามารถปฏิบัติได้จริง แสดงออกถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมอีกด้วยค่ะ

น.ส เสาวลักษณ์ พันธ์ชัย 58010912286 GM
IP: xxx.232.58.197
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำสอนให้รู้จักการเป็นผู้นำ กล้าที่จะแสดงออกและมีความเป็นผู้นำมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่และได้ประสบการณ์มากมายค่ะ

นายวรพล เมยมงคูณ 58011010325
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ดีและสมควรอยู่คู่มหาลัยเราไปตลอดครับ เพราะวิชานี้ทำให้เห็นมุมมองใหม่ๆ การพบเจอคนใหม่ๆ การฝึกการทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้เห็นมุมมองของคนอื่นๆ และผมคิดว่าในอนาคตวิชานี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวนิสิตและพื้นที่ต่างๆที่นิสิตทำโครงการก็จะได้รับการพัฒนา  ไม่แน่ว่าในอนาคตรายวิชานี้จะเป็นที่รู้จักและมีผู้สนับสนุนมากมาย จนสามารถทำโครงการช่วยเหลือพื้นที่ ที่ห่างไกลออกไปได้อีก..ครับ

ณัฐธิดา มั่งคั่ง 58010915102
IP: xxx.232.194.88
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาที่สอนให้นิสิตได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา อีกทั้งนิสิตยังได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ และคุณลักษณะของการเป็นผู้นำเป็นอย่างไร มีความกล้าคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

นายอาณาจักร อริยปัญญาวิศิษฏ์ 58010912945 Bc
IP: xxx.55.69.116
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่ได้ลงมือคิดจริงทำจริง

เรียนไปด้วยลงพื้นที่ไปด้วย สนุกดีครับ

นายอาณาจักร อริยปัญญาวิศิษฏ์ 58010912945 Bc
IP: xxx.55.69.116
เขียนเมื่อ 

เป็นรายวิชาที่ได้ลงมือคิดจริงทำจริง

เรียนไปด้วยลงพื้นที่ไปด้วย สนุกดีครับ

นายวรปรัชญ์ ศิรินุวัฒน์
IP: xxx.24.32.191
เขียนเมื่อ 

เป็นวิชาที่ดีมากวิชานึงเลยครับ นอกจากการเรียนในห้องแล้วยังได้ออกมาปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง 

ฝึกให้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้น ผมชอบครับ

นายแทน โกศลธนศังกร 58011015136
IP: xxx.48.137.80
เขียนเมื่อ 

รายวิชานนี้สอน หลายๆอย่างให้กับผม ไม่ว่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในตัวหรือรอบๆตัวเราก็ตาม มันก็จะช้วยพัฒนาเราไปอีกระดับ เพิ่มความเป็นผู้นำที่ดีให้เด่นชัดขึ้นมาได้  ขอแค่เรานั้นกล้าแสดงออก

นายแทน โกศลธนศังกร 58011015136
IP: xxx.48.137.80
เขียนเมื่อ 

รายวิชานนี้สอน หลายๆอย่างให้กับผม ไม่ว่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในตัวหรือรอบๆตัวเราก็ตาม มันก็จะช้วยพัฒนาเราไปอีกระดับ เพิ่มความเป็นผู้นำที่ดีให้เด่นชัดขึ้นมาได้  ขอแค่เรานั้นกล้าแสดงออก

นางสาว อรอนงค์ ม่อยจังหาร
IP: xxx.48.137.80
เขียนเมื่อ 

นางสาวอรอนงค์ ม่อยจังหาร TM

58011010669

วิชานี้ดีมากค่ะ ภาวะผู้นำ ผู้นำจริงๆค่ะแรกๆเข้ามาเรียนยังไม่รู้ว่าใครมีความเป็นผู้นำในตนเองแค่ไหน ศักยภาพและความรับผิดชอบของแต่คนที่อยู่ในกลุ่มแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความเป็นผู้นำมากน้อยแค่ไหน และอาจารย์ผู้สอนนี้ยังพยายามดึงศักยภาพของความเป็นผู้นำของแต่ละคนออกมาได้ ก็ทำให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ

สาริญา วงษ์ไกร56011322087 PA
IP: xxx.183.18.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อาจารย์ที่เคารพ ต้องบอกเลยว่ารายวิชานี้ทำให้หนูรู้สึกว่าเเตกต่างจากรายวิชาอื่น ทั้งในทางทฤษฎีเเละปฏิบัติ สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเเละทำให้หนูและนิสิตคนอื่นๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเเสดงความเป็นผู้นำออกมา นับเป็นอีกวิชาหนึ่งที่น่าศึกษาหาความรู้เเละพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีก ให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นไปค่ะ ???

สาริญา วงษ์ไกร56011322087 PA
IP: xxx.24.183.133
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อาจารย์ที่เคารพ ต้องบอกเลยว่ารายวิชานี้ทำให้หนูรู้สึกว่าเเตกต่างจากรายวิชาอื่น ทั้งในทางทฤษฎีเเละปฏิบัติ สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเเละทำให้หนูและนิสิตคนอื่นๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเเสดงความเป็นผู้นำออกมาทำให้นิสิตเห็นศักยภาพในตัวเอง นับเป็นอีกวิชาหนึ่งที่น่าศึกษาหาความรู้เเละพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีก ให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นไปค่ะ ???

ธวัชชัย แพงอานนท์ รหัสนิสิต 60012310602 LW
IP: xxx.28.35.153
เขียนเมื่อ 

รายวิชาภาวะผู้นำเป็นรายวิชาหนึ่งที่ทำให้นิสิตที่เข้าเรียนได้เพิ่มศักยภาพความเป็นผู่้นำในตนเอง เพิ่มความกล้า กล้าทำ กล้าแสดงออกและยังเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้มีความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย