โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ 2560

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด ความว่าในนามคณะกรรมการดำเนินงาน ขอขอบคุณที่ท่านปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้สำหรับโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 กล่าวได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการและมอบหมายให้สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งการจัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อจัดประกวดแข่งขันการสวดทำนองสรภัญญะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 โดยกิจกรรมในวันที่ 7 กันยายน 2560 เป็นการประกวดในรอบคัดเลือก 
และชิงชนะเลิศในวันที่ 8 กันยายน 2560 สำหรับการประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทประชาชน(ทีมและเดี่ยว)
2. ประเภทนักเรียน(ทีมและเดี่ยว)
3. ประเภทนักศึกษา(ทีมและเดี่ยว)  

ภาพกิจกรรม

ข่าว NBT

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)