การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 7 กันยายน 2560

เตรียมการพูดคุยก่อนทำเวทีประชาคม 
แนะนำตัว ให้ชาวบ้านฟัง พร้อมพูดคุยเรื่อง โครงการ ของแต่ล่ะกลุ่ม

เมื่อพูดโครงการเสร็จได้มีการแจกแบบประเมินให้ชาวบ้าน กรอกประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)