พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเรือนจำเอกชน ๒๐๑๗

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเรือนจำเอกชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเรือนจำเอกชน ๒๐๑๗ เช่น การเปิดเผยข้อมูล การล็อบบี้รัฐบาลกลาง และ รัฐบาลมลรัฐ.................................................


ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของเรือนจำเอกชน / บริษัท เรือนจำเอกชน ในสหรัฐอเมริกา เป็นประเด็นปัญหาเรื้อรัง เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน นับแต่มีการเปิดดำเนินงานเรือนจำเอกชน ตั้งแต่ ปี ๑๙๘๐ ในการนี้ ทางฝ่ายองค์กรสิทธิมนุษยชน ได้ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน นับแต่ ปี ๒๐๐๐ เป็นต้นมา เพื่อให้ทางเรือนจำเอกชน เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน เช่นเดียวกับเรือนจำของรัฐ จนกระทั่งถึงปี ๒๐๑๗ สภาคองเกรส ได้ตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเรือนจำเอกชน ๒๐๑๗ (Private Prison Information Act of ๒๐๑๗) กำหนดให้ทางเรือนจำเอกชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และ นักโทษทราบ เช่นเดียวกับเรือนจำของรัฐ เพื่อเป็นหลักฐานให้เกิดความมั่นใจว่าเรือนจำเอกชน ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเรือนจำเอกชน ๒๐๑๗ ได้กำหนดให้เรือนจำเอกชนจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆต่อสาธารณะ และ นักโทษ ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกตามสัญญาเรือนจำเอกชน (Contract Facility) เว้นแต่ เป็นข้อมูลหวงห้ามภายใต้บังคับมาตรา ๕๕๒ ของข้อ ๕, แห่งประมวลกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Code) ข้อมูลการดำเนินการทางแพ่ง กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งได้รับความเสียหายตามมาตรา ๕๕๒ ของข้อ ๕  แห่งประมวลกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Code) และ ข้อมูลการ ล็อบบี้รัฐบาลกลาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเรือนจำเอกชน หรือ ได้มาซึ่งปริมาณนักโทษ ปริมาณเตียง ของเรือนจำเอกชน เป็นต้นโดยสรุป 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเรือนจำเอกชน ๒๐๑๗ จึงตราขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่เรือนจำเอกชน / บริษัทเรือนจำเอกชน ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานข้อมูลการดำเนินงานให้แก่สาธารณชน และ นักโทษได้รับทราบเช่นเดียวกันกับ เรือนจำของรัฐบาลกลาง และ เรือนจำของรัฐบาลมลรัฐ ที่ได้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้เรือนจำเอกชนจะต้องเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกตามสัญญาเรือนจำเอกชน ด้านต่างๆ ให้แก่สาธารณชน และ นักโทษ ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย  ข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ข้อมูลด้านอัตราการลดการกระทำความผิดซ้ำ ข้อมูลการลดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ ข้อมูลการล็อบบี้รัฐบาลกลางเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาสิ่งอำนวยความสะดวกเรือนจำเอกชน ของบริษัทเรือนจำเอกชน ฯลฯ เพื่อความโปร่งในการปฏิบัติงานของเรือนจำเอกชน  และ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนว่าเรือนจำเอกชน และ เรือนจำของรับได้มีการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม

.............................

 

 

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

อ้างอิง

 

H.R.1980 - Private Prison Information Act of 2017 115th Congress (2017-2018) ข้อมูลจากเว็บไซต์  https://www.congress.gov/bill/...

ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ https://media-alliance.org/pri...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชนความเห็น (2)

sr
IP: xxx.68.45.148
เขียนเมื่อ 

I had heard of 'preferential treatment' for certain prisoners in 'private prisons'. The stories seemed to suggest that 'rich prisoners' could negotiate their conditions in exchange with financial and/or favourable gain for prison operators. The stories also suggests possibilities of 'running businesses' from (private) prison cells - "hiding in plain view".

Regulation and compliance issues are still far from 'good' with private prisons. But some people are making money from this kind of services.


ติดตามอ่าน ตลอด ได้ความรู้เพิ่มมากมาย

ได้แต่อ่าน........