การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 26 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                       ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ปั่นจักรยานไปยังชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากชาวบ้านในชุมชนและได้แบ่งกันเป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน เพื่อเป็นการช่วยกันในการทำงานและเป็นการแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบกันอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่ได้แบบสัมภาษณ์ที่ไปเก็บข้อมูลก็จะข้อมูลครบถ้วนตามเวลาทีกำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)