บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่27 วันที่ 30สิงหาคม 2560

เริ่มต้นในวันนี้ พวกเราคณะนักศึกษา ได้ตรวจความเรียบร้อยของงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)