หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้ลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาดูงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน มีการแบ่งย่อยประเภทโครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตพืชและพันธุ์พืช การปศุสัตว์และการปรับปรุงดินรวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดูการเตรียมสถานที่สำหรับโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)