หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 08.15-08.40 น.พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เริ่มทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณหน่วยฝึกตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เพื่อให้สะอาดและสะดวกสบายต่อการสัญจรไปมา และช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ พวกเรานักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหน่วยฝึกที่ 6 ได้จัดทำป้ายไม้ตัดสติ๊กเกอร์โครงการของเราผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)