หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 พวกเรานักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เข้ารวมรับฟังการแก้ไขปัญญาพื้นที่ตาบอด ระวังเขตบ้านสะแกราย ต.ดอนยายหอม จ.นครปฐม กับ ดอนคา จ.ราชบุรี ได้มีท่านประรัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เป็นผู้ชี้แจงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และแนะนำให้ความรู้กับพวกเรานักศึกษาฝึกงานเอกพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้เป็นประสบการณ์ในการทำงานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)