170720-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Controversial & contentious & convey

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “controversial”

     สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สาม ว่า “kon-truh-VUR-shuh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “contentious”

     สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-TEN-shuh s”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “convey”

    สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “kuh n-VEY


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่าใช้ คุณศัพท์ “controversial” กับ หัวข้อ หรือ เรื่องราว (subject/topic)

ที่เป็น “debatable” = “โต้แย้งได้” หรือ “ยังเป็นที่ถกเถึยง”

หรือ “arguable” = “ถกเถียงได้”

หรือ “disputable” = “ที่โต้แย้งได้” หรือ “ที่ถกเถียงได้”

คำที่สามารถใช้ ร่วมกับ “controversial” เช่น

‘A controversial issue/topic/subject.’ เช่น

       ‘I tried to avoid controversial topics such as politics and religion.’

‘A controversial decision.’ เช่น

       ‘The court’s decision was highly controversial.’

‘A controversial plan/proposal/policy.’ เช่น

       ‘The controversial plan to build a new airport.’

‘A controversial figure.’ (หมายถึง “บุคคลผู้ทำสิ่งที่เป็น ‘controversial’) เช่น

        ‘He is a controversial figure in politics.’

‘A controversial measure.’ (หมายถึง “การกระทำเป็นทางการ ที่โต้แย้งได้”) เช่น

        ‘Banning smoking in public places was a controversial measure.’

‘A controversial legislation’ (หมายถึง “กฎหมาย ที่ขัดแย้ง”) เช่น

       ‘The controversial legislation has not yet been officially approved.’

‘The controversial nature of something’ เช่น

        ‘The report was kept secret because of its controversial nature.’

‘Highly controversial’ เช่น

       ‘This policy is highly controversial.’

‘Politically controversial’ เช่น

       ‘The area of worker’s rights remains politically controversial.’

และใช้ คุณศัพท์ “contentious” กับ บุคคลหนึ่ง (an individual)

ที่ “quarrelsome” = “ชอบหาเรื่อง” “พาล”

หรือ “argumentative” = “ที่ชอบโต้เถียง”

คำที่สามารถใช้ ร่วมกับ “contentious” เช่น

“contentious issue/area/subject” เช่น

       ‘The most contentious issue in the early days of the second session was the collegiality of bishops.’

       ‘One particularly contentious area in the field of health and safety is the valuation of human life itself.’

        ‘Abortion has always been a contentious subject.’

วลี ‘convey back’ เป็นการใช้ที่ ฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็นต้องเสริมด้วย “back”

ในเมื่อ “convey” หมายถึง “การนำ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง”

 

ตัวอย่างประโยค ประกอบด้วย สามคำ ข้างต้น

‘A highly controversial topic.’

‘A controversial plan to build a new road.’

‘The issue of death penalty is highly controversial.’

‘Winston Churchill and Richard Nixon were both controversial figures.’

‘The socioeconomic plan had been the subject of contentious debate.’

‘A contentious issue/topic/subject.’

‘Both views are highly contentious.’

‘Try to avoid any contentious wording.’

‘Please convey my regards back to your associates.’

‘The painting of Mary conveys motherly love.’

‘He tried desperately to convey how urgent the situation was.’ ‘Pipes convey hot water from the boiler to the radiators.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.208.142
เขียนเมื่อ 

Thank you.

Good to see you are very productive. But take care. Please.