หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วันนี้ก็จะเป็นการลงพื้นที่สวนการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนเริ่มจากการไปศึกษาดูการปลูกสวนกล้วยและได้ลงมือปฏิบัติงานโดยช่วยกันลดน้ำต้นกล้วยและก็รับฟังความรู้เรื่องกล้วยจากชาวบ้านที่นำไปแปรรูปและแจกจ่ายบ้านใกล้เรือนเคียงหรือค้าขายนั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)