ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร
ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร

ดร.ถวิล  อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

--------------------

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล          นายถวิล  อรัญเวศ  อายุตัว ๕๗ ปี ๓ เดือน ๒๕ วัน
(นับถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)วัน เดือน ปี เกิด  ๙ เมษายน ๒๕๐๓  
เกิดที่บ้านดอนหวาย ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๓๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๙๐๕๓๐๔
เริ่มรับราชการ  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๒๙
ที่โรงเรียนบ้านเมืองรัง สปอ.ห้วยแถลง สปจ.นครราชสีมา กรม
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
อายุราชการ  รวมอายุราชการทั้งสิ้น ๓๐  ปี ๑๐ เดือน 
โดยแยกประสบการณ์
การดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 ครูผู้สอน อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองรัง
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
 รวม ๗ ปี ๔ เดือน ๑๙ วัน

ครูใหญ่ 
โรงเรียนบ้านหนองแจง สปอ.โนนไทย สปจ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
รวม ๓ ปี ๑๑ เดือน ๓๐  วัน
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชายพะเนาว์หนองโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ รวม ๒ ปี ๑ เดือน ๑๘ วัน
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓
ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๒ ปี ๒ เดือน ๔ วัน
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสูงเนิน  ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕
ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑ ปี ๑ เดือน
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.นครราชสีมา เขต ๔  
ระหว่างวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘
รวม ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) 
สพท.นครราชสีมา เขต ๔  ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ รวม ๓ ปี ๔ เดือน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
รวม ๒ ปี ๑ เดือน ๒๓ วัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔                    ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
รวม ๖ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน
รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  ๕๐๙ หมู่ที่ ๑๓ ซอยสุรนารายณ์ ๑/๑
ถนน สุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐๕๓๐๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
E – mail [email protected]

เว็บไซต์ผลงาน  https://www.facebook.com/Thawil2503http://thawin09.blogspot.com/

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/https://plus.google.com/112650210367558426779

ประเด็นพิจารณา

๑. อาวุโสตามหลักราชการ 

    ปัจจุบัน ข้าพเจ้า ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
   ได้รับวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

รวม ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน

    รับเงินเดือนปัจจุบัน (๑ เมษายน ๒๕๖๐) อันดับ คศ. ๓ ขั้น  ๕๕,๗๒๐ บาท
เครื่ององราชอิสริยาภรณ์   ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตามประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอน ๑๓ ข ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

    

๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หรือ ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน

    ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๔๖-๑๙ มิ.ย.๒๕๔๘

     รวมระยะเวลา ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๒ วัน

สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก
(รัชชุศิริอนุกูล)
 สพท.นครราชสีมา เขต ๔  ตั้งแต่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๔๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ รวมระยะเวลา ๓ ปี ๔ เดือน

สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ได้ 
และดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
รวม ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน

     ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานปัจจุบัน
(หักจากดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล)  ๓ ปี ๔ เดือนออก)

     รวมทั้งสิ้น ๑๐ ปี ๗ เดือน

๓. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 

     ข้าพเจ้า ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่เคยถูกเพิกถอน
หรือพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่รับราชการมาจนถึงปัจจุบัน
เคยได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้บริหารการศึกษาดีมีคุณธรรม
ระดับดีเยี่ยมจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๔ ปี
๒๕๕๔- ๒๕๕๖-๒๕๕๗-๒๕๕๘ และปี ๒๕๖๐ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
จากคุรุสภา ปี ๒๕๕๕ รางวัลจากคุรุสภา(ร่วมกับชมรมเครือข่ายครูดี
นครราชสีมา เขต ๔) ในฐานะเป็นคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นตามโครงการสรรหาคนดี
ศรีสังคม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ (ดังภาคผนวก)

 ๔. การศึกษาหรือฝึกอบรม

      ๔.๑ ข้าพเจ้า มีวุฒิการศึกษา ดังนี้


๕. ประสบการณ์ทางการบริหารในตำแหน่ง


๔.๒ ข้าพเจ้าได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
๔.๒.๑  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๔.๒.๒ ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒.๓ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑
ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ดังภาคผนวก

และการบริหารงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๑ ประสบการณ์ทางการบริหารงานในตำแหน่ง
      เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/คณะทำงานในระดับต่างๆ  ดังนี้

๑)ระดับกระทรวง  ๑ ครั้ง คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่
สป.๖๗๗/๒๕๔๗ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ระดับอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗เป็นต้นมาและปัจจุบัน
ก็รับผิดชอบงานนี้อยู่ (ดังภาคผนวก)

๒) ระดับกรม ๓ ครั้ง

  คณะกรรมการ/คณะทำงาน

ระดับ

ช่วงเวลา

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)

๑. คณะทำงานเตรียมการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษา (ผอ.ปจ.

ผช.ผอ.ปจ. หน.ปอ./ก และ ผช.หน.ปอ./ก)

(ขณะดำรงตำแหน่ง ผช.หน.ปอ.สูงเนิน)

กรม สปช.

๕-๑๐ ก.ย.๒๕๔๕

คำสั่ง สปช.

ที่ ๒๒๕๓/๒๕๔๕

ลงวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๔๕

๒. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดระดับอำเภอ(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

กระทรวง

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

ที่ สป. ๖๗๗/๒๕๔๗ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๔๗

๓. วิทยากรโรงเรียนดีศรีตำบล อบรม ๓ รุ่น

กรม สพฐ.

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖

คำสั่ง สพฐ.ที่ ๑๗๐๔/๒๕๕๕ และ

๑๘๐๐/๒๕๕๕

เกียรติบัตร จาก สพฐ.

๔. คณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับประเทศ

กรม สพฐ.

๗ เมษายน ๒๕๕๙ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คำสั่ง สพฐ.

ที่ ๕๑๖/๒๕๕๙ลงวันที่ ๗ เม.ย.๕๙

๕.กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

กรม สพฐ.

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙- ปัจจุบัน

คำสั่ง สพฐ.

ที่ ๒๗๒/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๕๙

 ๕.๒ การบริหารงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

           ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
รวมระยะเวลา ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน

----------+++-----------

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)