หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่16 สิงหาคม 2560
ได้ลงสำรวจชุมชนเพื่อวาดแผนที่รอบในหมู่ที่9 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม และได้ทำแบบสัมภาษท์กับชาวบ้านเกียวกับปัญหาหมู่บ้าน ข้อดีข้อเสีย ของหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)