หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

15 สิงหาคม 2560
ได้ทำการลงสำรวจชุมชนเพื่อวาดแผนที่เดินดินในหมู่ที่9 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม และได้ทำแบบสัมภาษท์กับชาวบ้านเกียวกับปัญหาหมู่บ้าน ข้อดีข้อเสีย ของหมู่บ้าน เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)