การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

            ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับมอบหมายจาก นาย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดมอบหมายให้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คลองหลง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 350 คนและหลังจากการศึกษาดูงานเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 13.00 น. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ของศูนย์ จนเป็นที่เรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)