​แสดงความชื่นชมครูผู้นำทาง

เพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ ปัจจัยสำคัญที่สุดคือคุณภาพคน และบุคคลสำคัญยิ่งต่อคุณภาพคนกลุ่มหนึ่งคือครู เราต้องการครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ดูแลอบรมบ่มนิสัยศิษย์

แสดงความชื่นชมครูผู้นำทาง

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิพูนพลังได้มอบรางวัล ครูผู้นำทาง แก่ครูสุรัชนี เวียงนนท์ แห่งโรงเรียนหนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด    ในฐานะประธานมูลนิธิพูนพลังผมเป็นผู้ไปมอบรางวัล  และกล่าวแสดงความชื่นชมดังต่อไปนี้

“ในช่วง ๒๐ ปีตั้งแต่บัดนี้ คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ในลักษณะเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐาน ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า transformation    เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสู่ประเทศรายได้สูง     สังคมดี  และสภาพแวดล้อมยั่งยืน   

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยากและยิ่งใหญ่นี้   ปัจจัยสำคัญที่สุดคือคุณภาพคน    และบุคคลสำคัญยิ่งต่อคุณภาพคนกลุ่มหนึ่งคือครู    เราต้องการครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ดูแลอบรมบ่มนิสัยศิษย์   

มูลนิธิพูนพลังมีประสบการณ์ ๒๖ ปีร่วมกับมูลนิธิ CAN HELP Thailand ในการทำงานส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยในชนบท  และช่วยเหลือเด็กยากจน     และได้สัมผัสกับครูที่เอาใจใส่นักเรียนเป็นพิเศษ    สะท้อนการมีวิญญาณครู  เป็นครูที่คู่ควรแก่การสักการะบูชา    เราเห็นพ้องกันว่า ครูสุรัชนี เวียงนนท์ เป็นสุดยอดของครู ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

ผมขอย้ำประเด็นสำคัญตามรายงานของเลขานุการมูลนิธิ    ว่าคุณครูสุรัชนี ไม่ได้ทำหน้าที่ครูเฉพาะในเวลาปฏิบัติงานตามเวลาราชการในโรงเรียนเท่านั้น   แต่ได้ทำหน้าที่ที่บ้าน นอกเวลาราชการตามความจำเป็นของนักเรียน    การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นในทุกที่ ทุกเวลา    การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ปลูกฝังนิสัยที่ดีงามนอกเวลาเรียน จึงมีความสำคัญยิ่ง

หากประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเป็นประเทศไทย ๔.๐   เราจะต้องช่วยกันฟูมฟักส่งเสริมเด็กไทยให้ไม่เพียงแต่มีวิชาความรู้    ต้องมีความสามารถในการใช้วิชาความรู้เหล่านั้นในบริบทของชีวิตความเป็นอยู่ของคน    รวมทั้งต้องมีทักษะชีวิต ที่จะดำรงชีวิตฟันฝ่าคลื่นลม และสิ่งเย้ายวนไปในทางเสื่อมได้ด้วย   และต้องพัฒนาคุณลักษณะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่    ที่รวมเรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)

การทำหน้าที่ครูในยุคปัจจุบัน    แตกต่างจากสมัยที่ครูสุรัชนีเริ่มเป็นครูเมื่อ ๓๔ ปีก่อนอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ   ความแตกต่างนี้เกิดจากปัจจัยใหญ่ๆ สามประการ คือ ตัวเด็กเปลี่ยน  สภาพแวดล้อมเปลี่ยน  และทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้เปลี่ยน    เพื่อร่วมแสดงความยินดี และร่วมส่งเสริมการทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์   ผมได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนยุคใหม่มามอบ ให้แก่ครูสุรัชนีด้วย    และในจำนวนนั้นมีหนังสือ บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้   ซึ่งเกี่ยวกับ PLC ที่เป็นนโยบายของ สพฐ. ในขณะนี้   ผมขอเสนอให้โรงเรียนหนองแวงบึงงามจัด PLC ให้ครูได้ร่วมกันตั้งเป้าการดูแลศิษย์   และวิธีการดูแลที่ได้ผล   ทั้งศิษย์ทั่วไป และศิษย์ที่ต้องการการดูแลพิเศษ    ครูแต่ละคนแยกย้ายกันดำเนินการ   แล้วนำประสบการณ์และผลที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก  รวมทั้งความรู้เชิงทฤษฎีที่ค้นคว้ามาได้    เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   ครูจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลศิษย์เพิ่มขึ้นมากมาย    และหากร่วมกันตั้งโจทย์วิจัย และเก็บข้อมูลผลในตัวศิษย์อย่างเป็นระบบ    นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่    ก็จะเป็นผลงานวิจัย R2R (Routine to Research) ของครู”   นำไปเสนอเป็นผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะได้ 

ขอแสดงความยินดีต่อคุณครูสุรัชนี เวียงนนท์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูครั้งนี้    ขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนทั้งหลาย ที่มีครูที่เอาใจใส่นักเรียนขนาดนี้    รวมทั้งแสดงความยินดีต่อโรงเรียนหนองแวงบึงงาม และผู้ปกครองนักเรียน    การมีครูดีที่เอาใจใส่ศิษย์อย่างจริงจัง มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชน และต่อบ้านเมือง

……………….

วิจารณ์ พานิช

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

           

             

 

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)