​สดุดีครูผู้นำทาง

สดุดีครูผู้นำทาง

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู ตามรายงานของเลขานุการมูลนิธิพูนพลังดังต่อไปนี้

เรียน     ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1

            ประธานมูลนิธิพูนพลัง

            ท่านอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่าน

            ดิฉัน น.ส. มุทิตา พานิช เลขานุการมูลนิธิพูนพลัง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้นำทาง” ในวันนี้

โครงการ รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้นำทาง

         จัดขึ้นเนื่องจากมูลนิธิพูนพลังได้ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้มีโอกาสทำงานร่วมกับครูอาจารย์หลายท่านซึ่งให้การดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลังและรอบด้าน เป็นผู้ช่วยเหลือและคอยชี้แนะแนวทางให้แก่นักเรียนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ทุ่มเทเวลาในการดูแลนักเรียนไม่เพียงเฉพาะในเวลาราชการ มูลนิธิพูนพลังจึงเห็นสมควรให้การยกย่องครูเหล่านี้ เป็น ครูผู้นำทาง

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

            1. เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครูผู้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลังและรอบด้านโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย

            2. เพื่อให้ครูได้รับการยอมรับ และเป็นต้นแบบแก่ครูอื่นๆ

            3. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลเด็กต่อไป

            4. เพื่อสื่อสารต่อสังคม ถึงลักษณะการทำงานของครูที่ควรยกย่อง และประโยชน์ที่เด็กได้รับ

คุณสมบัติของครูผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

  • เป็นครูที่มีประจักษ์พยานเด่นชัด ว่าทำงานดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้รับการยกย่องจากศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน และหรืออาจารย์ในโรงเรียน อย่างน้อย 5 คน
  • ทำงานเป็นครูมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  • ประสานงานกับมูลนิธิพูนพลังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

โดยรางวัล ประกอบด้วย

  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • เกียรติบัตร
  • เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
  • มูลนิธิทำการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์และเฟซบุ๊คมูลนิธิพูนพลัง  และ
  • มูลนิธิให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในโอกาสต่างๆ

สำหรับในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิพูนพลังพิจารณาคัดเลือก อาจารย์สุรัชนี เวียงนนท์ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็น “ครูผู้นำทาง” ท่านแรกของโครงการ

 

ประวัติ อาจารย์สุรัชนี เวียงนนท์ (หรือ ครูเป๊บ)

ครูเป๊บเกิดที่บ้านบึงงาม ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกวิชาภาษาไทย

บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการที่โรงเรียนหนองแวงบึงงามเมื่อปี พ.ศ.  2527 ระยะเวลาทำงานจนถึงปัจจุบัน  33 ปี

ปัจจุบันเป็น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ครูเป๊บมีผลงานที่ภาคภูมิใจมากมาย เช่น

1. เครื่องเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

2. รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555, 2556 ในโครงการ NANMEEBOOKS READINGCLUB

3. เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเขียนเรียงความ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศประจำปี 2558

4. เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันแต่งกลอนไฮกุ และคำคม ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในระดับประเทศ

            มูลนิธิพูนพลังได้รู้จักกับ ครูเป๊บ ในปี 2550 โดยในปีนั้นมูลนิธิให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม และจัดค่ายรวมใจ ไทย-ญี่ปุ่น มีอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นประมาณ 10 คน มาพักอาศัยที่โรงเรียนหนองแวงบึงงามเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นแรงงานในการก่อสร้าง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนหนองแวงบึงงาม ในครั้งนั้น ครูเป๊บเป็นครูผู้ประสานงานค่าย ทางมูลนิธิเสนอกิจกรรมโฮมสเตย์ให้อาสาสมัครแยกกันเข้าพักอาศัยในหมู่บ้าน ครูเป๊บจึงให้นักเรียนจับกลุ่มตามพื้นที่แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดกิจกรรม เพื่อแนะนำให้เพื่อนชาวต่างชาติรู้จักวิถีชีวิตของชาวตำบลบึงงาม โดยปล่อยให้นักเรียนคิดอย่างเป็นอิสระ ช่วยให้คำแนะนำเพียงเมื่อนักเรียนขอคำปรึกษา ผลที่ได้ คือ อาสาสมัครแต่ละกลุ่มได้ประสบการณ์แตกต่างหลากหลาย เช่น เด็กบางกลุ่มพาไปขุดจิ้งกุ่ง บางกลุ่มพาไปจับปลา เก็บสายบัว บางกลุ่มพาไปเก็บแตงไทย ไปเลี้ยงวัว นับเป็นกิจกรรมค่ายที่อาสาสมัครประทับใจเป็นอย่างยิ่งและยังคงเล่าสู่กันฟังจนถึงทุกวันนี้  โดยส่วนตัว ในฐานะผู้จัดค่ายมาทั้งหมดกว่ายี่สิบครั้ง กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งในด้านวิธีเตรียมการของครูและระดมสมองจัดการกันเองของเด็กๆ ซึ่งนับว่าประทับใจที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดค่ายมา

            หลังค่ายสิ้นสุดลง ครูเป๊บยังคงติดต่อกับมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง และคอยกระตุ้นให้นักเรียนโรงเรียนหนองแวงบึงงาม ส่งผลงานนิทาน ภาพวาด และ เรียงความ เข้าประกวดกับมูลนิธิอย่างสม่ำเสมอ มีผลงานได้รับรางวัลจำนวนมาก รวมทั้งมีผลงานนิทานที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

            ครูเป๊บได้ทุ่มเทกำลังในการดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ หลายครั้งเปิดบ้านเป็นสถานที่ให้นักเรียนมาฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันต่างๆ และยังช่วยอุปถัมภ์นักเรียนบางรายที่ครอบครัวไม่พร้อมให้มาอาศัยอยู่ด้วย จนกว่าสถานการณ์ทางครอบครัวจะดีขึ้น

            ด้วยคุณความดีที่กล่าวมานี้ มูลนิธิพูนพลังจึงขอมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้นำทาง” แก่ อาจารย์สุรัชนี เวียงนนท์

ขอเรียนเชิญ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิ ขึ้นบนเวที  และขอเชิญ อาจารย์สุรัชนี เวียงนนท์ ขึ้นรับ รางวัล เกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากประธานมูลนิธิค่ะ (อ. ขึ้นเวที เด็กนักเรียนตาม 1 คน คอยถือของ)

### ประธานมอบ ซองเงินรางวัล  (ถ่ายภาพ) เกียรติบัตร (ถ่ายภาพ อ.ส่งกรอบเกียรติบัตรให้ นร. นร.ถือลงจากเวที) โล่ประกาศเกียรติคุณ (ถ่ายภาพ)###

ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญประธานมูลนิธิพูนพลัง กล่าวแสดงความยินดีค่ะ


ลำดับต่อไป เรียนเชิญอาจารย์สุรัชนี เวียงนนท์ กล่าวแสดงความรู้สึกค่ะ

และลำดับสุดท้ายในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้นำทาง” ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงบึงงาม และคุณชิเกกิ บัง ตัวแทนกองทุนแคนเฮล์พไทยแลนด์ ร่วมถ่ายภาพบนเวทีด้วยค่ะ

 

เป็นการร่วมกันทำหน้าที่เชิดชูคนดี  ผดุงความดีงามให้แก่สังคม และแก่วงการศึกษา    โดยมูลนิธิเล็กๆ คือมูลนิธิพูนพลัง www.poonpalang.org

วิจารณ์ พานิช

๕ ส.ค. ๖๐

 

           

             

 

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

632571

เขียน

05 Aug 2017 @ 05:43
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก