ฝึกงานครั้งที่ 9

09/08/2560

วันที่ 9 สิงหาคม ของการฝึกงาน

 

           เราได้เข้าร่วมทำกิจกรรมภายในศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากกับพวกเราทุกคน  ได้ทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหาย

           เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม จังหวัดนครปฐม ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม : รวมพลคนใจดี ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

#แบ่งปันความรู้ โดยนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนประชาสังคม

             -เสวนาปลุกพลัง "คนใจดี...คนมีใจ"

             -แบ่งกลุ่มย่อยระดับอำเภอพูดคุยประเด็นการขับเคลื่อนการทำงานจิตอาสา

กำหนดการจะเริ่มขึ้น

              เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

                                                      ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


เวลา 08.30 - 08.45 น. กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ โดย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

                                                              ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


เวลา 09.00 – 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  โดย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

                                                                ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


เวลา 09.30 – 10.00 น. แถลงข่าว ‘’การพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนครปฐม’’

                                                                  ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


เวลา 09.30 – 10.00 น. แถลงข่าวเสร็จก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับ สถานการณ์ประชากรผู้เปราะบางและยากลำบาก

                                                            ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


เวลา  10.00 – 11.30 น. สถานการณ์ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ โดย อาจารย์ประเชิญ  คนเทศ

                                                                 ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


เวลา 11.30 - 12.30 น. เสวนาปลุกพลัง ''คนใจดี.... คนมีใจ'' โดย นายพนา จงงาม  ส.จ.สุรชัย อนุตธโต  นายสุรพล เมติเจียม  นายพันธุ์ธัช โชติทรัพย์จรูญ  นายสิทธิโชค เตชะวุฒิพันธุ์  นายพิสิฐ  พันธุ์ศรี  นางสาววาษิณี  เชื้อวงศ์  และ ผศ.เด่นศิริ  ทองนพคุณ

                                                                  ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


เวลา 13.15 - 15.45 น. แบ่งกลุ่มย่อย 7 กลุ่มตามอำเภอ

  1. ใครคือผู้เปราะบางและทุกข์ยาก / เราจะค้นหาผู้เปราะบางและทุกข์ยากได้ย่างไร
  2. กำหนดประชุม ‘’พัฒนาศักยภาพ ระดับอำเภอ’’
  3. กำหนด ‘’จัดทำแผนและขับเคลื่อน ระดับอำเภอ’’
  4. กำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลงาน ระดับอำเภอ

                                                               ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)

                                                                   ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)

                                                               ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


เวลา 15.45 – 16.45 น. รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยและสรุปประมวลผล และปิดการประชุม โดย อาจารย์ พีรพัฒน์  พันศิริ

                                                              ภาพถ่ายโดย พี่ส้ม (ประสัมพันธ์)


จบการบบันทึกบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)