ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.หนองสาหร่าย ต.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่9

ช่วงสายๆก็ได้ออกไปเกี่ยวข้อมลูของหมู่บ้านหนองขุยได้พบปะพุดคุยกับชาวบ้าน

บ่ายก็ได้มีช้าวบ้านจำนวนหนึ่งมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ได้มีการจัดการตอนรับไว้เป็นอย่างดี

ได้มีการสาธิตการสีข้าวอย่างถูกวิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)