อาจารย์ ๔.๐


อาจารย์ ๔.๐ ในที่นี้หมายถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ๔.๐    ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนวิชาการ ๔.๐ ที่เป็นวิชาการบนฐานการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างนวัตกรรมในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะนำพาประเทศไทย สู่ประเทศไทย ๔.๐  


อาจารย์ ๔.๐ ทำหน้าที่บูรณาการศาสตร์เข้ากับปฏิบัติการจริง    เพื่อสร้างนวัตกรรม    ภารกิจหลัก ของอาจารย์ ๔.๐ คือ ร่วมกับภาคีที่หลากหลาย (รวมทั้งนักศึกษา) เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ “กินได้ ขายได้ สร้างรายได้” หรือมีคุณค่าที่จับต้องได้อย่างอื่น  

ดังนั้นการผลิตหรือพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องไม่ใช้ระบบเดิม    ที่ทำกันมาหลายสิบปี คือรับคนเรียนเก่งเข้าเป็นอาจารย์ แล้วส่งเรียนระดับปริญญาเอก    

อาจารย์ ๔.๐ ต้องรับจากคนที่ผ่านการฝึกฝนมาจนพร้อมที่จะทำหน้าที่    คือจบปริญญาเอก (หรือฝึกอบรมหลังปริญญาเอก) แล้วไปทำงานในภาคการผลิต หรือภาคบริการ (real sector) มาระยะเวลาหนึ่ง เช่น ๕ ปี    แล้วจึงจะถือว่าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะเป็นอาจารย์ ๔.๐    


วิจารณ์ พานิช

๒๕ มิ.ย. ๖๐ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)