“PLC”ต้องไม่รับรองแค่การจัดการเรียนรู้

สร้างผลเสียให้กับการทำงานของครูตามที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็น PLC ไม่เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นเนื้อเดียวกับงาน ทำเพื่อเอาคะแนน เพื่อให้ได้ผลงานเท่านั้น อีกทั้งงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อื่นๆ จะอ่อนแอลงโดยปริยาย ซึ่งจะวนไปสร้างปัญหาให้กับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเราอยากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่ดี

แนวทางการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำลังเป็นที่สนใจ นอกจากการสมัครเข้าอบรมในเรื่องที่ตนเองสนใจ ด้วยวงเงินคนละ 10,000 แล้ว อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง PLC(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ หรือ วงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาของครู

ทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมหรือ PLC จะถูกนับชั่วโมง ให้เป็นผลการปฏิบัติงานของครูแต่ละคน นอกเหนือจากชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นหัวใจการทำงานของครูที่โรงเรียนแล้ว

PLC น่าจะมีประโยชน์มากในการพัฒนางานทุกๆงานที่โรงเรียน แน่นอนว่าสำคัญสุดหรือควรพิจารณาเป็นลำดับแรกต้องเป็นงานจัดการเรียนรู้อยู่แล้ว แต่ที่โรงเรียนครูไม่ได้ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้อย่างเดียว ครูยังต้องทำงานอื่น ซึ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ อาทิ งานทะเบียน งานวัดผล งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานแผนงาน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพ งานดูแลช่วยเหลือ งานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น

หลักการสำคัญของ PLC ซึ่งเป็นวงพูดคุย ปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมแก้ไข เมื่อพิจารณาอย่างนี้ PLC จึงจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในทุกงาน หมายถึง ทั้งงานจัดการเรียนรู้และงานสนับสนุนอื่นๆตามที่กล่าวมา ยิ่งไปกว่านั้น แม้กระทั่งงานอื่น หรืออาชีพใดก็ตาม ถ้างานนั้นไม่สามารถทำคนเดียวได้ การพูดคุย ปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมทำของคนทำงานด้วยกันย่อมจะต้องมี หรืออย่างไรเสียก็ต้อง PLC ไม่ใช่หรือ?

ที่กล่าวมายืดยาว เพราะแนวโน้ม PLC ของสพฐ.ที่จะให้ครูปฏิบัติ เพื่อเป็นผลงานนั้น จะเน้นไปที่งาน จะรับรอง หรือนับเป็นผลงานได้ เฉพาะงานจัดการเรียนรู้ โดยไม่รวมงานอื่นที่ครูต้องทำอย่างปฏิเสธไม่ได้ คิดแค่หลักในการทำงานร่วมกันและหลักการสำคัญของ PLC แค่นี้ก็ผิดมหันต์แล้ว

สพฐ.อาจเห็นหรือรู้ว่า การจัดการเรียนรู้ของครูในปัจจุบัน เป็นแบบตัวใครตัวมัน วิชาใครวิชามันเสียมากกว่า รูปแบบหรือระบบที่ตัวครูเองร่วมกันพัฒนา ใครถนัด ใครรู้ หรือใครมีประสบการณ์ดีๆอย่างไรระหว่างเพื่อนครู ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงกำหนดให้งานจัดการเรียนรู้ต้องมี PLC เพราะปกติไม่ค่อยจะ PLC กัน ทั้งๆที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะเป็นประโยชน์มากในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเรา

สำหรับงานอื่นๆหรืองานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นั้น ปกติการทำงานของครูก็ทำ PLC กันอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนด หรืออาจจะมองอีกอย่างว่า หัวใจของโรงเรียนหรือการจัดการศึกษา ก็คือ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกระมัง จึงจะกำหนดเฉพาะงานจัดการเรียนรู้

แต่..อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ถ้ากฎ กติกา หรือข้อกำหนดในเรื่อง PLC  ของ สพฐ. เป็นอย่างที่ว่าจริงๆ

ประการแรก PLC ซึ่งเป็นของดี มีประโยชน์มากต่อการทำงาน รวมทั้งน่าจะเป็นความหวังหนึ่งเดียวในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จะหมดสภาพหรือกลายเป็นนโยบายพื้นๆไปในทันที เพราะ PLC เฉพาะการจัดการเรียนรู้ จะกลายเป็น PLC แบบทำตามกฎ ตามกติกา อยู่ในกรอบ ถูกกำหนดให้ทำ หรือทำเพื่อเอาคะแนน ซึ่งไม่เป็นธรรมชาติของการทำงานร่วมกันอย่างแน่นอน

ประการต่อมา งานอื่นที่ครูทำเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะด้อยประสิทธิภาพลงจากทุกวันนี้อย่างแน่นอน เพราะการพูดคุย หารือ แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาตินั้น จำเป็นต้องมี PLC แต่ PLC สำหรับงานอื่นหรืองานสนับสนุนจะไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่ถูกนับให้เป็นผลงานจาก สพฐ.

ฉะนั้น การจะทำให้ PLC พัฒนาครู เพื่อให้ครูพัฒนาศิษย์ได้จริง ระดับนโยบายต้องมีแนวคิดและการบริหารจัดการที่ดี ทำ PLC ให้เป็นธรรมชาติ อย่าให้ครูรู้สึกว่า ทำเพราะต้องทำ ต้องให้เนียนประสานเป็นเนื้อเดียวกับการทำงาน “กระตุ้นให้ครูทำงาน มิใช่กระตุ้นให้ครูทำ PLC”

การจะทำให้ครูรู้สึกว่า PLC เป็นเนื้อเดียวกับการทำงาน สพฐ.จะรับรอง PLC เฉพาะการจัดการเรียนรู้ไม่ได้ แม้ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะหัวใจของโรงเรียนคือการจัดการเรียนรู้ แต่ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เลย เพราะผลกระทบใหญ่หลวง สร้างผลเสียให้กับการทำงานของครูตามที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็น PLC ไม่เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นเนื้อเดียวกับงาน ทำเพื่อเอาคะแนน เพื่อให้ได้ผลงานเท่านั้น อีกทั้งงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อื่นๆ จะอ่อนแอลงโดยปริยาย ซึ่งจะวนไปสร้างปัญหาให้กับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเราอยากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่ดี

เมื่อวานนี้เอง คณะศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษา ได้เข้ามากำกับติดตามการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียน เรื่องหนึ่งในการติดตามเป็นโยบาย PLC ที่จะเป็นผลการปฏิบัติงานของครูนั่นเอง ด้วยความกังขา จึงเรียนถามท่านศึกษานิเทศก์ “PLC ซึ่งจะเป็นผลการปฏิบัติงานของครูเรา จะรับรองเพียงงานจัดการเรียนรู้เท่านั้นหรือ?” ได้รับคำตอบชัดเจนว่า “ใช่” ตัวเองจึงกล่าวกับศึกษานิเทศก์ไปด้วยอารมณ์ผิดหวัง 

“ส่วนตัวแล้วเชื่อว่า PLC จะมีประโยชน์มาก แต่ถ้าอย่างนั้น PLC จะแข็งทื่อ ไร้ความหมาย ครูเราจะทำ PLC แค่ตามกฎกติกาเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นธรรมชาติของการทำงานร่วมกัน..สุดท้าย PLC คงอยู่ได้ไม่นาน”

กล่าวจบ..รู้สึกตัวเองเลย ว่าชักจะอินกับการจัดการศึกษาบ้านเรามากไปแล้ว!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิพากษ์



ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ธนิตย์ เห็นด้วยค่ะไม่ควรจะเน้นเพื่อการจัดการเรียนรู้นะคะ เพราะงานพิเศษน่าจะมี PLC เพราะที่มาก็นำมาจากคุณหมอ รมต. และใกล้ๆนี้แหละเนาะๆๆ...สำคัญนะคะการจัดการองค์กร ส่งผลต่อ นักเรียน ใช่หรือไม่....

  • ไม่รู้ทิศทางจะไปอย่างไรต่อไปนะครับ การศึกษาบ้านเรา..
  • ขอบคุณkrutoomครับ
เขียนเมื่อ 

PLC น่าจะมีประโยชน์มากในการพัฒนางานทุกๆงานที่โรงเรียน แน่นอนว่าสำคัญสุดหรือควรพิจารณาเป็นลำดับแรกต้องเป็นงานจัดการเรียนรู้อยู่แล้ว แต่ที่โรงเรียนครูไม่ได้ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้อย่างเดียว ครูยังต้องทำงานอื่น ซึ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ อาทิ งานทะเบียน งานวัดผล งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานแผนงาน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพ งานดูแลช่วยเหลือ งานพยาบาล ฯ

"""

ผมชื่นชอบภาพที่สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมข้างต้นนั้นมากครับ

เพราะบางคนก็มองว่าคือพันธกิจ/ภารกิจของครู  ขณะหนึ่งก็มองว่าเป็น "งานที่งอก" เข้าขึ้นมาบั่นทอนภารกิจ/พันธกิจหลักของการสอน หรือการจัดการเรียนรู้

ซึ่งในอีกมุม สิ่งที่อาจารย์สะท้อนฯ ข้างต้น  ในมุมของผม อาจหมายถึงกรอบแนวคิดที่เชื่อมถึง "ความยึดโยงอันไม่แยกส่วน"  ได้ด้วยเช่นกัน

แวะมาชื่นชมและให้กำลังใจ ครับ

เขียนเมื่อ 

สำหรับผม คำว่าจัดการความรู้นั้นกินความหมายกว้างขขวาง ลึกถึงเบื้องฐานภูเขาน้ำแข็ง ครับ  จึงยากจะตีความยิ่ง  ...  เห็นด้วยว่า ไม่ใช่สิ่งที่จะแยกส่วนทำ เหมือนท่านอาจารย์ว่าครับ 


มนวรา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

การนับชั่วโมง PLC นับเฉพาะตอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใช่มั้ยครับ  หรือนับชั่วโมงที่ปฏิบัติด้วย

มนวรา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

การนับชั่วโมง PLC นับเฉพาะตอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใช่มั้ยครับ  หรือนับชั่วโมงที่ปฏิบัติด้วย