ฝึกประสบการวิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปทำการส่งหนังสือมอบตัวเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ซึ่งได้พบกับท่านนายก อบต.เจ็ดริ้วและพบกับคุณป้ากรองทิพย์ซึ่งเป็นป้าวิทยากรที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้และได้พบกับพี่หัสดีซึ่งเป็นพี่ที่คอยให้คำปรึกษาดูแลคอยควบคุมนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้และได้มีการแนะนำปรึกษากันในเรื่องต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและรู้จักศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วให้มากขึ้น


          ถ่ายกับท่านนายก อบต. เจ็ดริ้ว

                  ถ่ายกับป้ากรองทิพย์

                      ถ่ายกับพี่หัสดี

        ภาพป้ากรองทิพย์แนะนำเรื่องต่างๆ

             ปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)