ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเ๓อโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560


เวลา 9.00-12.00น. ได้จัดเวทีชาวบ้านเกี่ยวกับผู้สูงอายุร่วมกับทาง รพ.สต.

12.30-13.10น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ช่วยกันทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)