ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๓๘. แสดงการรับรู้ต่อการดำเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ


บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano   ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง


ตอนที่ ๓๘ แสดงการรับรู้ต่อการดำเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ  ตีความจาก Element 36 : Acknowledging Adherence to Rules and Procedures

ผมมองว่า นี่คือยุทธศาสตร์ให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (constructive feedback) ต่อนักเรียน    สำหรับเป็นการเสริมพลัง (reinforcement) หรือตัวกระตุ้น (incentive) ให้แก่นักเรียน    ส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่ดี ที่พึงประสงค์    โดยผู้เขียนหนังสือ  The New Art and Science of Teaching บอกว่า   เป็นการสื่อความรู้สึกขอบคุณของครูต่อนักเรียน    เป็นการเพิ่มความผูกพันทางใจระหว่างครูกับศิษย์  ด้วย

 

คำถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู ในการแสดงการรับรู้ต่อการดำเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ  คือ    “ครูทำอย่างไรเพื่อแสดงความรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ”


ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครู แสดงการรับรู้ต่อการดำเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ  มีดังต่อไปนี้เครื่องมือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกติกาตามในตารางข้างบน มีความแตกต่างกันมากในการปฏิบัติ ด้านการลงแรงและเวลา    วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการกล่าวชม หรือใช้ภาษากายแสดงความชื่นชม     อย่างไรก็ตาม ควรใช้หลายวิธีประกอบกัน   


เมื่อยุทธศาสตร์นี้ได้ผล    จะสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนดังต่อไปนี้

  • นักเรียนรู้สึกดีต่อการชื่นชมของครู
  • นักเรียนบอกว่า ครูรับรู้พฤติกรรมที่ดีของตน
  • นักเรียนปฏิบัติตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ
วิจารณ์ พานิช

๑๒ เม.ย. ๖๐

โรงอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)