อบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

อบรมระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ 19 ก.ค. 60 เป็นการเริ่มฝึกอบรมวันที่ 1 อบรมโดยอาจารย์ประสงค์ ลีลา มีการบรรยายเทคนิคและการให้การศึกษาชุมชน มีการปรับทัศนคติ ปรับบุคคลิกภาพ เพื่อง่ายต่อการทำงานร่วมกับชุมชน มรการแบ่งกลุ่มตามหน่วยฝึก สอนบูมหน่วยฝึก ให้แต่งคำขวัญหน่วยฝึก สอนปรบมือเตรียมฝึก และให้วาดแผนที่เดินดินของ ม.ราชภัฏนครปฐม

วันที่ 20 ก.ค.60 เป็นวันอบรมวันที่ 2 ก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆอาจารย์ประสงค์ทบทวนเทคนิคและการให้การศึกษาชุมชน รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำ     เมื่อวาน จากนั้นก็ให้แบ่งกลุ่มตามหน่วยฝึก มีการทำ SWOTของตัวเองและคนในกลุ่ม จากนั้นนำมาทำ SWOT Analysis เพื่อหาประเด็น และยังมีการแสดงบทบาทสมมติ ทำเวทีประชาคม โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นบัตรคำ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงตอนออกฝึกงาน

วันที่ 21 ก.ค.60 เป็นวันอบรมวันสุดท้ายก่อนออกฝึกงาน เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 57 อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชนเป็นผู้นิเทศในครั้งนี้ มีการสรุปเรื่องราวต่างๆ สอนทำ gotoknow และอธิบายตามเอกสารฝึกงาน รวมถึงบอกเทคนิคต่างๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)