อบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

อบรมระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ 19 ก.ค.60

            เป็นวันเริ่มต้นของการอบรมวันที่แรก โดย อาจารย์ประสงค์ ลีลา  อาจารย์ได้เริ่มสอนตั้งแต่การเป็นวิทยากรที่ดี มีการพัฒนาบุคคลิกภาพ และปรับทัศนคติให้เข้ากับชุมชนที่ง่ายขึ้น

วันที่ 20 ก.ค.60

           อบรมวันที่สอง อาจารย์ประสงค์ได้ทบทวนและชี้แนะเทคนิคในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ทั้งบัตรคำ SWOT แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น ทั้งยังได้เปิดโอกาสให้สมมติบทบาทในการจัดเวทีประชาคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง

วันที่ 21 ก.ค.60

           อบรมวันที่สาม เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นปี 57 โดยอาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชน อาจารย์แต่ละท่านได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการฝึกงานและยังแนะนำเทคนิควิธีเพิ่มเติมในการลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)