คนดีในที่นี้นอกจากจะต้องถือศีล 5 เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตแล้วยังต้องรู้จักตนเองอยู่เสมอ