ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี...วันที่ 22 มิถุนายน 2560

09.00 น. ได้เข้าศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และได้รับหน้าที่จากพี่เลี้ยงให้ไปเลี้ยงแพะที่ศูนย์เลี้ยงไว้ 

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 - 16.30 น.  กลับห้องพักเพื่อมาเตรียมนำโครงการต่อ อาจารย์
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)