ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๓๕. กำหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ

บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano   ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง

 

ภาค ๘  ใช้กติกาและข้อพึงปฏิบัติ


ภาค ๘  ใช้กติกาและข้อพึงปฏิบัติ ตีความจาก Chapter 8 : Implementing Rules and Procedures    มีทั้งหมด ๕ ตอน    มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและมีระเบียบ เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน    ครูทำให้เด็กสัมผัสสภาพนั้น โดยการบอกกติกาและข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน    โดยสภาพจิตใจระหว่างเรียนของนักเรียนคือ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ  


คำถามเชิงยุทธศาสตร์ในภาค ๘ ใช้กติกาและข้อพีงปฏิบัติ คือ  “ครูจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรบ้างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ”    โดยมีคำตอบอยู่ในตอนที่ ๓๕ - ๓๙

 

ตอนที่ ๓๕ กำหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ  ตีความจาก Element 33 : Establishing Rules and Procedures

กระบวนการกำหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ  เริ่มตั้งแต่ต้นปีการศึกษา    แต่ครูควรมีการปรับปรุงกติกาและ ข้อพึงปฏิบัติ ตลอดทั้งปี  

คำถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู ในการกำหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติให้นักเรียนถือปฏิบัติ  คือ    “ครูทำอะไรบ้างเพื่อกำหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ”


ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครู กำหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติให้นักเรียนถือปฏิบัติ  มีดังต่อไปนี้  เป้าหมายที่แท้จริงของยุทธศาสตร์นี้ คือการสร้างความรู้สึกในสมองของนักเรียน ว่าห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และมีระเบียบ อันจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ลึกและซับซ้อน    ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ห้องเรียนดูสวยงาม เป็นระเบียบในเชิงกายภาพ    ดังนั้น ครูจึงต้องใช้เวลาและวิธีการอธิบายเหตุผลและความสำคัญของการปฏิบัติตามกติกา และข้อพึงปฏิบัติให้นักเรียนเข้าใจ


จุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทำให้นักเรียนเป็นเจ้าของกติกาและข้อพึงปฏิบัติเหล่านั้น     เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติเพราะเห็นคุณค่า (volition)  ซึ่งเป็นขั้นจิตใจที่สูงกว่าปฏิบัติเพราะจำใจ (compliance)     ผมมีความเห็นส่วนตัวว่า ข้อความในย่อหน้านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ขั้นสูง ที่จะนำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายสูงส่งของตนเอง (self-actualization)   


เมื่อยุทธศาสตร์นี้ได้ผล    จะสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนดังต่อไปนี้

  • นักเรียนสามารถบอกกติกาและข้อพึงปฏิบัติได้
  • นักเรียนบอกว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ที่เป็นระเบียบ
  • นักเรียนกำกับพฤติกรรมของตนเองวิจารณ์ พานิช

๑๒ เม.ย. ๖๐

โรงอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)