​นักเรียน “โรงเรียนบ้านเขางาม” สุขภาพดีเพราะ “กินผัก”

นักเรียน “โรงเรียนบ้านเขางาม” สุขภาพดีเพราะ “กินผัก”

“ครู-ผู้ปกครอง” รวมพลังสร้าง “สุขนิสัย” ให้เด็กและเยาวชน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเขางาม ตำบลบ้านกลาง  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดทำ “โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเขางาม” โดยร่วมกับพ่อแม่และผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคของเด็กๆ ให้ได้ประทานอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพื่อสร้างให้เกิดสุขนิสัยในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ครูเกศประภา ฉุ้นประดับ กล่าวว่าโรงเรียนบ้านเขางามเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน ชุมชนรอบๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม อาหารกลางวันของโรงเรียนส่วนใหญ่แม่ครัวมักปรุงอาหารที่ทำจากเนื้อ ไก่ และไข่ ไม่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ถ้ามีก็มักจะถูกเด็กๆ ถูกเขี่ยออก ขณะเดียวกันก็ไม่เคยมีผลไม้อยู่ในอาหารมื้อกลางวันเลย ส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ไม่ค่อยได้ฝึกให้ทานผักและไม่รู้ความสำคัญของการกินผักผลไม้

“ทางโรงเรียนได้เวทีเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง มาให้ความรู้ประโยชน์ของพืชผักผลไม้แต่ละชนิดโดยเชิญผู้ครองเข้าร่วมด้วย ขณะเดียวกันก็พัฒนาเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นโดยให้นักเรียนช่วยกันคิดเมนู มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกินผักอย่างต่อเนื่อง เช่นจัดรายการเสียงตามสายช่วงพักเที่ยง จัดทำหนังสือเล่มเล็กเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก นำการ์ตูนที่เด็กชอบมาเป็นสื่อประกอบให้เด็กระบายสี และกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษของนักเรียนระดับชั้น ป.5- ป.6 ส่งผลให้ล่าสุดจากการสำรวจพบว่าการบริโภคผัก ผลไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.5 จากเดิมที่มีอยู่เพียงร้อยละ 61”

การทำให้เด็กๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับโดยหันมาประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจับมือร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนและภาคีเครือข่าย ผ่านการรณรงค์และจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีสุขนิสัยที่ถูกต้องเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะติดตัวและเป็นพื้นฐานของเด็กแต่ละคนไปตลอดทั้งชีวิต.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่นักเล่าความเห็น (0)