มารู้จักกับคลินิกความดันโลหิตสูงวิกฤตกันเถอะ

คลินิกความดันโลหิตสูงวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งอยู่ที่แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( คนละคลินิกกับคลินิกโรคความดันโลหิตสูงที่สังกัดแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้รับบริการจำนวน 643 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560) ให้บริการทุกวันพุธบ่าย (เดิมวันอังคาร) ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยที่เคยมีภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤตที่มาห้องฉุกเฉินและอยู่ในความดูแลของแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นัดติดตามการรักษาหลังจำหน่ายจากห้องฉุกเฉิน 1 สัปดาห์ เป็นคลินิกที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควบคู่กับการรักษาด้วยยา นำทฤษฎี stage of change มาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เน้นเรื่องการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (HBPM) ทุก 3 เดือนผู้ป่วยต้องนำสมุดบันทึกความดันโลหิตมาด้วยทุกครั้งเพื่อประกอบการปรับยา พยาบาลเปิดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชม.(เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ stroke) ผู้ป่วยหยุดยาลดความดันโลหิตได้ 24 คน ลดยาเยอะมาก ถึงแม้จะหยุดยาหรือลดยาผู้ป่วยจะต้องวัดความดันโลหิตที่บ้านทุกวันเช่นเดียวกัน หากความดันโลหิตเกิน 140/90 mmHg ต้องโทรศัพท์มาแจ้งพยาบาลเพื่อพยาบาลจะได้ปรึกษาแพทย์ประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องเริ่มยาใหม่หรือไม่ (ยังไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเริ่มรับประทานยาใหม่) คลินิกคือห้องประชุมของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผู้ป่วยและญาติทุกคนนั่งรวมกันในห้องประชุม พยาบาลเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ให้ความรู้โดยใช้ power point  เช่น  สอนวิธีการคำนวนปริมาณเครื่องปรุงที่มีโซเดียมป็นส่วนประกอบ การอ่านฉลากอาหารที่มีปริมาณโซเดียม การขอคำปรึกษา การโหลด app EMS เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เมื่อพยาบาลให้ความรู้เสร็จแพทย์จึงจะเริ่มตรวจ 

ผู้รับบริการ   มาจากทุกภาคของประเทศไทย และจากต่างประเทศ  มีทั้งมาโดยผ่านห้องฉุกเฉินโดยตรง และขอมาตามสื่อได้แก่ จาก internet หนังสือพิมพ์ และการบอกต่อ ที่ขอมาตามสื่อส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด

นโยบาย  เมื่อควบคุม BP<140/90 mmHg จะส่งกลับห้องตรวจเดิม หรือ refer กลับโรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่ที่ผ่านมาผู้ป่วยไม่ขอไปห้องตรวจเดิม และไม่ขอกลับโรงพยาบาลใกล้บ้าน ยินยอมจ่ายเงินเองไม่ขอไปใช้สิทธิบัตรบัตรทองหรือประกันสังคม

ผู้ดูแลคลินิก อ.พญ.แพรว  โคตรุฉิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

                     อ.นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และพิษวิทยา

                    พว.สุภาพ  อิ่มอ้วน  APN สาขาอายุรศาตร์ ศัลยศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวิกฤต


20170716074734.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปรับพฤติกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความเห็น (0)