การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ปีการศึกษา 2560.

เบ็ญจมาภรณ์  อยู่ดีรัมย์ : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC  ปีการศึกษา  2560 

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้  คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC  2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา อ 15101 จำนวน 16 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 84.88/84.56  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ E1/E2  เท่ากับ 80/80  
  2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC  มีค่าเท่ากับ 0.774351 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.774351 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.43 
  3. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครู



ความเห็น (0)