3 มิ.ย. 2560 ทดลองการทำปุ๋ยชีวภาพภายในศูนย์

8.32 น. รับประท่านอาหารภายในศูนย์การเรียนรู้


9.34 น. รับฟังหัวหน้าศูนย์และเริ่มการทำปุ๋ยชีวภาพ


12.50 น. รับประทานอาหารเที่ยง


13.45 นใ ทำปุ๋ยชีวภาพต่อ

15.00 น. เสร็จสิ้นการทำปุ๋ยชีวภาพ


15.20 น. นำปุ๋ยชีวภาพไปเทใส่ต้นไม้


17.48 น. เดินทางกลับบ้าน

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)