บาปใหญ่-บาปลึก

.............................................................................พุทธทาสภิกขุ

คิดว่าดี  กว่าเขา   ซิเราแย่

มันเพียงแต่   ดีกว่าคน   ที่บาปใหญ่

ส่วนตัวเอง   บาปลึก   นึกให้ไกล

มันบาปเบา    อยู่เมื่อไร     ให้นึกดู

เขาติดซ้าย   เราติดขวา      ถ้ามานึก

มันยังติด     เหลือลึก     กันทั้งคู่

แม้ติดซ้าย     เลวกว่า     ไม่น่าดู

แต่ติดขวา     มันก็หรู     อยู่เมื่อไหร่

                                       

มันเพียงแต่     ดีกว่า     คนที่ยังเลว

ส่วนตัวเอง     ก็ยังเหลว      ไม่ไปไหน

เฝ้าเกลียดซ้าย       รักขวา       เป็นบ้าใจ

มันก็ไพล่          พลัดห่าง       ทางนิพพาน