ในการพัฒนาหรือสร้างทีมทำงานคุณอำนวย  ที่จะต้องทำหน้าที่ของคุณอำนวยในภาคสนามอย่างแท้จริงให้เพิ่มขึ้นได้แต่ละคนนั้น คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ได้ง่ายเลย  มีประสบการณ์หนึ่งที่ได้ปฏิบัติและขอนำมาบันทึกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นเพียงความรู้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทีสุด และการปฏิบัติและเรียนรู้ก็ยังไม่ได้สิ้นสุด

          ในการสร้างหรือพัฒนาคุณอำนวยนั้น  คงไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวหรือผ่านเพียงการเข้ารับการอบรมมาแล้วเท่านั้น  การที่จะให้คุณอำนวยมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้นั้น น่าจะมีองค์ประกอบในหลายๆ ส่วน เช่น

 • องค์ประกอบภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่ถูกต้องต่องาน หรือภาษาธรรมะเรียนว่า "มีสัมมาทิฐิ"
 • ผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในหลายๆ ด้านมาบ้างแล้ว เห็นความสำเร็จ/ล้มเหลว เป็นบทเรียนมาบ้าง
 • นอกจากนี้ก็ยังมีองค์ประกอบภายนอก ที่จะคอยกระตุ้นและมากระทบในทางที่เสริมหนุน (ไม่บั่นทอน) ซึ่งจะส่งผลต่อองค์ประกอบแรกได้เช่นกัน หมุนวนกันไป

           ส่วนการเรียนรู้ที่ผมได้ปฏิบัติอยู่ก็จะใช้วิธีการที่หลากหลาย  แต่จะมีการออกแบบในการเรียนรู้และพัฒนาเป็นรายบุคคลครับ เคยใช้วิธีการที่เหมือนๆ กันแล้วไม่ได้ผล และในการสร้างคุณอำนวยด้วยการพัฒนาเป็นรายบุคคลนั้นทำอย่างไร

 1. คงต้องเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายของการทำงานว่า เราต้องการที่จะพัฒนาคุณอำนวยกี่คน
 2. ศึกษาคนในองค์กรว่าใครพอที่จะพัฒนาได้บ้าง อาจกำหนดเป้าหมายบุคคลหลักและรองไว้ด้วย
 3. เรียนรู้บุคคลเหล่านั้นว่า เป็นอย่างไร ถนัดการเรียนรู้อย่างไร ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม การทำงานในภาพรวมเป็นอย่างไร (เท่าที่พอนะรู้นะครับ)
 4. เมื่อกำหนดบุคคลไว้แล้ว ขั้นต่อไปซึ่งอาจยากและใช้เวลานานมาก็คือการเรียนรู้และออกแบบการพัฒนาเป็นรายบุคคล  เช่น 
 • การพูดคุย 
 • การหาเอกสาร/ตำรา สื่อต่างๆ ให้อ่านได้ศึกษาเพิ่มเติม 
 • การลงไปปฏิบัติงานร่วมแล้วค่อยๆ ทำความเข้าใจ
 • การเปิดโอกาสให้ได้ไปศึกษาดูงานหรือ ลปรร.กับบุคคลภายนอกหน่วยงาน
 • การเปิดโอกาสให้บุคคลที่เป็นเป้าหมายได้มาพบปะพูดคุยหรือปฏิบัติงานร่วมกัน เปนต้น

         และสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็คือการหมั่นประเมินผลที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล  เพื่อปรับวิธีการในการพัฒนาคุณอำนวยเหล่านั้นต่อไป  แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างคุณอำนวย เราจะต้องมีความยืดหยุ่น และปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นเดียวกัน

บันทึกมาเพื่อาการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  25  พ.ย.  2549